نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه دانشگاه مشهد

2 دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه مشهد

چکیده

در این نوشتار به‌تبیین مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور پرداخته، سپس تلاش می‌شود رابطه‌ی آن‌دو، در چشم‌انداز کلی فلسفه‌ی وی، به‌نحوی مورد بررسی قرار‌گیرد‌ که بتواند  پاسخگوی سؤالات زیر باشد: آیا مفهوم نماد و استعاره در ریکور به‌یک معنا به‌کار می‌روند یا در دو حوزه‌ی کاملا متفاوت معنا می‌شوند؟ نحوه‌ی رابطه‌ی این‌دو مفهوم در تفکر ریکور به‌چه صورت است، آیا ارتباط مفهومی یا کارکردی با یکدیگر دارند؟ ریکور چگونه از هریک از این مفاهیم برای بسط هرمنوتیک خود بهره می‌برد؟ ریکور ضمن تبیین این مفاهیم، تلاش می‌کند هر یک را از طریق دیگری معنا نماید  و میان آن‌دو وجه اشتراکی قائل می‌شود که می‌تواند سرچشمه‌ی ارتباط و بسط معنای آن‌ها باشد. وی با اشاره به‌ویژگی زبانی‌بودن نماد و استعاره و از این‌رو تفسیرپذیر بودن آن‌ها، میان آن‌دو کارکرد مشترکی در حوزه‌های مربوط به معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی لحاظ می‌نماید.. باتوجه‌به‌ محوریت مبحث نماد و استعاره در هرمنوتیک ریکور، پژوهش حاضر می‌تواند در فهم کلی هرمنوتیک وی و درک تمایز آن با اندیشه‌ی فلاسفه‌ی هرمنوتیک دیگر،  نقش بنیادینی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relation between the Notions of the Symbol and Metaphor in Ricoeur's Thought

نویسندگان [English]

  • seyede akram barakati 1
  • mohammd kazem elmi sola 2

1 daneshgah

2 daneshgah

چکیده [English]

The present article explains the notion of symbol and metaphor in Ricoeur's philosophy and tries to consider the relation between them in his whole philosophical perspective to answer the following questions: whether this two notions are the same or each one belongs to completely different realms? What kind of relation is there between tham? whether there is any conceptual or functional relation between them? How Ricoeur utilizes anyone of these notions to extend his hermeneutics?
While explaining these notions, Ricoeur tries to characterize anyone of them through the other, and gets some kind of similarity between the two which can be a source of relation and extension of their meaning. With refering to the linguistic feature of the symbol and metaphor, and thus their interpretative possibility, he thinks a common function between them in the realms of epistemology and ontology.
The present research by concentrating on the discussion of the symbol and metaphor in Ricoeur's hermeneutics can have a profound influence in total understanding of his hermeneutics and in grasping its distinction from the hermeneutics of the other philosophers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Symbol
  • Metaphor
  • Language
  • Hermeneutics
  • Reflection
B. Thompson, John (1981), Critical Hermeneutics,  A Study   in the Thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas,        New York: Cambridge University Press.
Dictionary of  Philosophy and Psychology (1960), Ed. James             Mark Baldwin.
Ihde, Don (1974),'Introduction to Paul Ricoeur', The conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics, ed. By     Don Ihde, Evanston: NorthWestern University Press.
Pellaeur, David (1995), 'The Symbol Gave Rize to Thought', The Philosophy of Paul Ricoeur, By Lewis Edvin Hahn,        Vol.xxII, Peru, Illinoise: Open Court Publishing          Company.
Ricoeur, Paul (1967), The Symbolism of Evil, Trans.   E.Buchanan, New York- Evanston- Londen: Harper   and Row.
---------------- (1970), Freud and Philosophy: an Essay on       Interpretation, trans. Denis Savage, New Haven: Yale        University Press.
---------------- (1974/a), 'Existence and Hermeneutics', in the   Conflict of Interpretation: Essays in Hermeneutics. Ed.        D. Ihde, Evanston: Northwestern University Press.
---------------- (1974/b), 'The Hermeneutics of Symbols and     Philosophical Reflection: I,II, in the Conflict of        Interpretation: Essays in Hermeneutics.
---------------- (1974/c), 'The Question of The Subject: The      Challenge of Semiology', in the Conflict of        Interpretation: Essays in Hermeneutics.
---------------- (1976), Interpretation Theory: Discours and      The Surplus of Meaning, The Texas Christian        University Press.
---------------- (1978),' The Metaphorical Process as     Cognition, Imagination, and Feeling', Critical Inquiry,            Vol. 5, No.1.
---------------- (1984), Time and Narrative, trans. Kathleen       Blamey and David Pellauer, Chicago: University of        Chicago Press.
---------------- (1994), ' Imagination in Discours and in Action',            Rethinking Imagination, Gillian Robinson and John            Rundell (eds.), Londen: Routledge.
---------------- (1995), 'Reply to Michel philibert', The Philosophy of Paul Ricoeur, By Lewis Edvin Hahn,    Vol.xxII, Peru, Illinoise: Open Court Publishing        Company.
Stanford, W. B, Greek Metaphor, Oxford, 1936.
Webster' s Third New International Dictionary (1966).