دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-137 

علمی -پژوهشی

بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور

صفحه 1-137

سیده اکرم برکاتی؛ محمدکاظم علمی سولا


تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

صفحه 115-126

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی