نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

حادث یا قدیم بودن نفس ناطقه انسانی از مسائل چالش برانگیز و قدیمی فلسفه است. ابن سینا در مقابل افلاطون که نفس را قدیم می دانست، با اقامه براهینی در صدد اثبات حدوث نفس بر می آید. در مقابل، فخررازی با طرح انتقاداتی به براهین ابن سینا، نظریه او به چالش می کشاند. در پژوهش حاضر اثبات می گردد که اشکالات فخر رازی ناشی سوء برداشت او از مبانی ابن سینا در اثبات ماده اولی از طریق برهان فصل و وصل، وحدت نوعی نفوس انسانی و تمایز افراد آن با اعراض مفارق، علّت معّد بودن استعداد بدنی جهت افاضه نفس ناطقه از سوی عقل فعّال، براهین ابن سینا در محال بودن تناسخ و قاعده "لا معطل فی الوجود" می باشد. هر چند مبانی ابن سینا در برخی زمینه ها مانند تعلق نفوس جزئی و خیالی به ابدان افلاک بعد از قطع تعلق بدنی، توانائی پاسخ گوئی به اشکالات رازی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical investigation of the Razi’s critics to the creativity of the soul in the Ibn Sina’s view

نویسندگان [English]

  • m s 1
  • m m 2

1

2

چکیده [English]

Creativity or uncreativity of the rational soul is one of the oldest problem of philosophy. Ibn Sina by giving some proofs has proven the creativity of the rational soul. Fakhr ad-Din ar Razi has propsed several critics to each of the Avecina’s argument. In this article, we are going to prove that, the origin of Razi’s critics is his misunderstanding in Ibn Sina’s philosophical views in potential thing through, the sameness of human being in one essence and differention of them by accidental, illumination of the rational soul by the active intellect with acceptivity of the body and misunderstanding in Ibn Sina’s proofs in impossibility of the reincarnation of the soul. In spite of this, Ibn Sina’s view in the connection of the imaginational souls to heavenly bodies and mortality of them are not correct and Razi’s critics can’t be responded.
Key words: Razi, Ibn Sina, Soul, Creativity, Reincarnation.
Creativity or uncreativity of the rational soul is one of the oldest problem of philosophy. Ibn Sina by giving some proofs has proven the creativity of the rational soul. Fakhr ad-Din ar Razi has propsed several critics to each of the Avecina’s argument. In this article, we are going to prove that, the origin of Razi’s critics is his misunderstanding in Ibn Sina’s philosophical views in potential thing through, the sameness of human being in one essence and differention of them by accidental, illumination of the rational soul by the active

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Razi
  • Ibn Sina
  • soul
  • Creativity
  • Reincarnation
منابع
ابن سینا، حسین بن عبدالله(۱۳۶۳)، المبدا و المعاد، تصحیح عبد الله نورانى‏، تهران: موسسه مطالعات اسلامى‏.
ــــــــــــــــ(۱۳۷۱)، المباحثات، تصحیح محسن بیدار فر، قم: بیدار.
ــــــــــــــــ(۱۳۷۵/الف)، شرح الإشارات و التنبیهات(مع المحاکمات)، قم: نشر البلاغه.
ــــــــــــــــ(۱۳۷۵/ب)،النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب.
ــــــــــــــــ(۱۳۷۹)، النجاة، تصحیح  محمد تقى دانش پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه‏ تهران‏.
ــــــــــــــــ(۱۳۸۵)،الالهیات من کتاب الشفاء، تصحیح حسن حسن‏زاده آملى، قم: بوستان کتاب.
ــــــــــــــــ(۲۰۰۷)، رسالة احوال النفس،‏ تصحیح فواد الاهوانى، پاریس: دار بیبلیون‏.
رازى، محمد بن عمر(۱۳۷۳)، شرح عیون الحکمة، تصحیح محمد حجازى، تهران: موسسة الصادق.
ــــــــــــــــ(۱۳۸۱)، منطق الملخص،‏ تصحیح قراملکى و اصغرى‏نژاد، تهران‏: دانشگاه امام صادق( ع).
ــــــــــــــــ(۱۳۸۴)، شرح الاشارات و التنبیهات، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
 ــــــــــــــــ (۱۹۸۶)، ‏ الأربعین فی أصول الدین، قاهره:‏ مکتبة الکلیات الأزهریة.
ــــــــــــــــ(۱۴۰۶)،النفس و الروح و شرح قواهما، تصحیح دکتر معصومى‏، تهران: افست.
ــــــــــــــــ(۱۴۰۷)، المطالب العالیه من العلم الالهی، تصحیح سقا احمد حجازی، دار الکتاب العربی، بیروت.
ــــــــــــــــ(۱۴۱۱الف)، المباحث المشرقیة فى علم الالهیات و الطبیعیات، تصحیح محسن بیدار فر، قم:‏ انتشارات بیدار.
ــــــــــــــــ(۱۴۱۱ب)، المحصل،‏ تصحیح دکتر اتاى‏، عمان: دار الرازی.
شیرازی، محمد ابن ابراهیم(۱۹۸۱)،‏ الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث‏.
ــــــــــــــــ(۱۳۶۳)، مفاتیح الغیب، تصحیح محمد خواجوى‏، ‏تهران: موسسه تحقیقات فرهنگى‏.
طوسى،‏ نصیر الدین(۱۴۰۵)، تلخیص المحصل، بیروت:‏ دار الاضواء.
میرداماد، باقر(۱۳۷۴)،قبسات، تصحیح مهدى محقق، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.