نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اخلاق کاربردی پژوهشگاه قرآن و حدیث قم

2 دانشیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

اتانازی، از جمله مسائل مطرح در مراقبت­های پایان حیات است. بسیاری از انسانها، خواهان آن هستند که در پایان عمر خود، درد و رنجی نبینند و سربار دیگر اعضای خانواده خویش نباشند؛ در کنار این افراد، پزشکان زیادی می­کوشند تا مرگ راحت و آرامی برای آنها مهیا کنند. بعضی از اَشکال اتانازی، هم اکنون به صورت قانونی در برخی از کشورهای جهان در حال انجام­اند و یا روند قانونی­شدن را طی می‌کنند؛ البته، این پدیده مخالفان بسیار جدی­ای نیز دارد. در میان بررسی­های پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی و...، تحلیل اخلاقی اتانازی جایگاه ویژه­ای دارد. این مقاله، اتانازی را از منظر وظیفه­گرایی عقل باور، با توجه به پاره­ای از مهمترین اصول و مبانی اخلاقی کانت که یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان در حوزه اخلاق است، مورد مداقه قرار داده تا رَوایی انواع مختلف آن را بررسی کند. در این بررسی نشان داده شده که صرفاً دو نوع از اتانازی را می­توان بر پایه این اصول و مبانی مجاز دانست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“Euthanasia in Reason-based Deontologism of Kant”

نویسندگان [English]

  • mohammad javad movahedi 1
  • Kamal heidari 2

1

2

چکیده [English]

Euthanasiais a serious problem in the end of
life cares. Many peoples want the end of life, without the pain and suffering,
and are not burdensome for their family members; besides these people, many
doctors try to prepare for them the comfortable and quiet death. Many countries
are attempting to legitimize this practice and in many countries is now being
done legally. Of course, there are very serious opponents. Among the Reviews of
the medical, legal, ethical and etc., ethical analysis of Euthanasiais a very important. This paper tries to review
Euthanasia in terms of reason-based Deontologism, According to some of the most
important
principles
of
Kantian ethics.In this
study,
it has shown thatonlytwo kindsofeuthanasiacould be allowedbased on these principles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deontologism
  • Ethics
  • Euthanasia
  • reason
  • Kant
منابع
اسلامی، سید حسن (1386)، کرامت انسانی و حق بِهْ‌مرگی، جلد5، تهران، همایش اصول و مبانی کرامت انسان.
پالمر، مایکل (1385)، مسائل اخلاقی، ترجمه علیرضا آل بویه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
پنس، گرگوری ای (1373)، موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، دو جلد، تهران، انتشارات وزارت بهداشت، چاپ اول.
کانت، ایمانوئل (1388)،  فلسفهفضیلت، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار، چاپ سوم.
کانت، ایمانوئل (1369)، بنیادمابعدالطبیعهاخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران، انتشارات خوارزمی.
کانت، ایمانوئل (1378)،درس­هایفلسفهاخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار.
کانت، ایمانوئل (1380)، مابعدالطبیعهاخلاق،مبانیمابعدالطبیعیتعلیمفضیلت (فلسفهفضیلت)، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار.
محقق داماد، مصطفی (1373)، انتحار، مجموعه مقالات کنگره اخلاق پزشکی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، 61-52.
محمدرضایی، محمد (1379)، تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، چاپ اول.
نظری توکلی (1390)، سعید و فاطمه کراچیان ثانی، بررسی تطبیقی اتانازی غیرداوطلبانه فعال در اخلاق وظیفه گرای کانتی و فضیلت گرای اسلامی، اخلاق پزشکی، سال 5، شماره 15، 189-163.
 
Baergen, Ralph (2001), Ethics at the End of Life, Canada: Wadsworth, First Edition.
Kant, Immanuel (1964), Groundwork of the Metaphysics of Morals, Translated by H. J. Paton, New York: N. D, First Edition.
Kant, Immanuel (1969), Foundations of  the Metaphysics of  Morals, Translated by L. W. Beck, Edited by R. P. Wolff, New York: Macmillan Publication, First Edition.
Darwall, Stephen (2003), Deontology, London: Blackwell Publishing, First Edition.
Lacewing, Michael (2009), Euthanasia in: Key Themes in Philosophy, London: Routledge.
Lindsay, Ronald A. (2013), Euthanasia, in: the international encyclopedia of ethics, edited by hugh Lafollette, Volume 3, Wiley and Blackwell publishing, First Edition.
Lee, Patrick and Robert P. George (2008), Body–Self Dualism in Contemporary Ethics and Politics, Cambridge: Cambridge University Press, First Edition.
Nilsson, Fredrik (2005), Euthanasia and Deontology from a Utilitarian Perspective, Lunds Universitet, fpr 520, Biomedicinsk Etik hostterminen.
Onions, C. T. (1998), The Shorter Oxford English Dictionary Oxford, Clarendon Press, First Edition.
Telfer. Elizabet (2004), Philosophical approach to the Dilemma of death with dignity, www.euthanasia.cc/telfer.html