نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه دانشگاه تهران

2 دانشیار گزوه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

بعضی از صاحب نظران یورگن هابرماس را برجسته ترین
فیلسوف زنده و نظریه پرداز اجتماعی به شمار می آورند. در عین حال دیدگاه های او در
مورد نقش دین در حوزه ی عمومی تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله،
ضمن شرح و توضیح مبانی دیدگاه های فلسفی اولیه و بعدی هابرماس درباره ی دین، تحول نگرش
او به دین همچون یکی از منابع مشکلات درونی 
مدرنیته و سپس تلقی او از دین همچون منبع اصلی شوق و انگیزه برای پی ریختن
زیست جهان فرهنگی ـ اجتماعی مطلوب بررسی شده است. نادیده گرفته شدن مطالعات متأخر
هابرماس درباره ی نقش و جایگاه دین در دنیای معاصر مایه ی تأسف است، چراکه پروژه ی
متأخر هابرماس فی الواقع کوششی است خلاق و مهم برای گذار به فرا سوی فرض های
سکولار که وجه بارز بسیاری از مطالعات مدرن در مورد دین است. هدف اصلی این مقاله
بررسی انتقادی تفکر فلسفی هابرماس و تحول آرای او درباره ی نقش دین در عرضه ی
عمومی است و روش های به کار رفته در این پژوهش، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی افکار
هابرماس با تکیه بر رویکرد انتقادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Shift in Habermas's Philosophical Thought on the Role of Religion in the Public Sphere

نویسندگان [English]

  • m b 1
  • h g 2

1

2

چکیده [English]

Although some scholars view Habermas as the most important philosopher and social theorist, his account of religion has been relatively neglected. In this paper, Habermas’s early and later views of religion are outlined, and the change in his understanding of religion from one of the sources of modernity’s inner problems to a principal source of the passions and motivations underpinning cultural life today is mapped. I argue that the relative neglect of Habermas’s work on religion is unfortunate, as it offers a creative and important attempt to move beyond the secular assumptions that have characterised much modern study of religion. In this paper, my main aim is to critically examine Habermas’s account of the role of religion in public sphere. The methods used in this research are content analysis and a comparative study of Habermas’s early and recent thoughtmove beyond the secular assumptions that have characterised much modern study of religion. In this paper, my main aim is to critically examine Habermas’s account of the role of religion in public sphere. The methods used in this research are content analysis and a comparative study of Habermas’s early and recent thought. move beyond the secular assumptions that have characterised much modern study of religion. In this paper, my main aim is to critically examine Habermas’s account of the role of religion in public sphere. The methods used in this research are content analysis and a comparative study of Habermas’s early and recent thought

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy and Religion
  • The Public Sphere
  • The Mythical Worldview
  • The Religious-Metaphysical Worldview
  • The Modern Worldview
منابع
Habermas, Jürgen. (1961) ‘The German Idealism of the Jewish Philosophers’, In Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Habermas, Jürgen (1974) ‘On Social Identity’, Telos 19 (Spring), pp. 91-110.
Habermas, Jürgen (1976) Legitimation Crisis, Translated by Thomas McCarthy, London: Heinemann Educational.
Habermas, Jürgen (1979) Communication and the Evolution of Society, Translated and with an Introduction by Thomas McCarthy, London: Heinemann.
Habermas, Jürgen (1984) The Theory of Communicative Action I: Reason and the Rationalization of Society, Translated by Thomas McCarthy, Cambridge: Polity.
Habermas, Jürgen (1987) The Theory of Communicative Action II: Reason and the Rationalization of Society, Translated by Thomas McCarty, Cambridge: Polity.
Habermas, Jürgen (1988) ‘Transcendence from Within, Transcendence in the Wold’, In Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Habermas, Jürgen, (1991) ‘To Seek to Salvage an Unconditional Meaning Without God is a Futile Undertaking: Reflections on a Remark of Max Horkheimer’, In Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Habermas, Jürgen (1992) Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays, Translated by William Mark Hohengarten, Cambridge: Polity Press.
Habermas, Jürgen (1997) The Liberating Power of Symbols: Philosophical Essays, Cambridge: Polity Press.
Habermas, Jürgen (2001) The Postnational Constellation: Political Essays,Translated, Edited and with an Introduction by Max Pensky, London: Polity Press.
Habermas, Jürgen (2002a) Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and modernity,Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Habermas, Jürgen (2002b) ‘Religiousness in a Secular Context’, Habermas’s Lecture at Tehran University, Tehran: Scientific and Cultural Monthly Magazine 26 (May), pp. 17-19.
Habermas, Jürgen (2003a) ‘Fundamentalism and Terror’, In Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago and London: University of Chicago Press.
Habermas, Jürgen (2003b) The Future of Human Nature, Oxford: Polity.
Habermas, Jürgen. (2005) ‘Religion in the Public Sphere’, http://www.Holbergprisen.No/downloads/diverse/hp/hp-2005/2006. Lecture Presented at the Holberg Prize Seminar, 29 November, pp. 1-14.
Habermas, Jürgen (2006a) ‘Religion in the Public Sphere’, European Journal of Philosophy 14 (1), pp. 1-25.
Habermas, Jürgen And Ratzinger, J. (2006b) The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, Edited with a Foreword by Florian Schuller, Translated by Brian McNeil, C.R.V. San Francisco: Ignatius Press.
Habermas, Jürgen, (2008) Between Naturalism and Religion, Cambridge: Polity Press.
Habermas, Jürgen (2010) An Awareness of What Is Missing: Faith and Reason in a Past-Secular Age, Cambridge: Polity Press.
Habermas, Jürgen (2011) ‘The Political: The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology’, In The Power of Religion in the Public Sphere, Columbia: Columbia University Press.
Habermas, Jürgen (2013) ‘Reply to My Critics’, In Habermas and Religion: Edited by Craig Calhoun, Eduardo Mendieta and Jonathan VanAntwerpen, Cambridge: Polity Press, pp. 347-390.
Horkheimer, Max (2005) ‘Theism and Atheism’, In The Frankfurt School on Religion: Key Writings by the Major Thinkers, Edited by Eduardo Mendieta, New York and London: Routledge, pp. 213-223.
Lalonde, Marc. Philippe (1999) Critical Theology and the Challenge of Jurgen Habermas: Toward a Critical Theory of Religious Insight, New York: Peter Lang.
Lalonde, Marc. Philippe (2007) From Critical Theology to a Critical Theory of Religious Insight, New York: Peter Lang.
Marx, Karl and Engels, Friedrich (1957) The Holy Family, or Critique of Critical Criticism: against Bruno Bauer and Company, Moscow: Foreign Languages Publishing House.
Pals, Danil L. (1996) Seven Theories of Religion, New York: Oxford University Press.