الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله‌ی حاکمیت)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کارل اشمیت با رسالة دوران‌سازش، «الاهیاتِ سیاسی: چهار گفتار در باب مفهوم حاکمیت»، بانیِ تحولی عمده در نظریه‌ دولت و مفهومِ حاکمیت در عصرِ جدید شد. او در این رساله با طرحِ مفهومِ حاکمیت، معتقد است که مشخصة اصلی حاکمیت و حاکم، «تصمیم» و آن چیزی که قوام‌بخش و برپادارندة حاکم است، «امرِ استثناء» است. از این‌رو، الاهیاتِ سیاسیِ اشمیت، دفاعیه‌ای است از اصلِ دولتِ مطلقه و ردیه‌‌ای است بر نظریة دولتِ لیبرال دموکراسی. از نظرِ اشمیت، لیبرالیسم سرآغازِ به حاشیه رفتنِ مفهومِ حاکمیت به ‌‌مثابة موجودیتی تماماً و منحصراً سیاسی است. لیبرالیسم با منتقل کردنِ قدرتِ تصمیم‌گیریِ حاکم در برپایی و اعلامِ وضعِ استثنایی به نهادهایی گفتگو‌محور (هم‌چون پارلمان)، عملاً دولت را بی‌خاصیت و از ریخت انداخته بود. مقاله پیش‌رو با تمرکز بر مفهومِ حاکمیت نزد فیلسوفانی هم‌چون ژان بُدن و کلسن، به تبارشناسی و واکاویِ تفسیری-تاریخیِ این مفهوم در الاهیات سیاسیِ اشمیت پرداخته و سعی کرده است تا از خلال مفهوم حاکمیت، پیوندهایش با مفاهیمی چون تصمیم، استثناء و عرفی‌شدگی مفاهیم نظریة مدرن دولت را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Political Theology and the Exception: Carl Schmitt and the Problem of Sovereignty

نویسندگان [English]

  • amad hidari 1
  • reza kavandi 2
1 Faculty of Philosophy University of allameh Tabatabaee
2 Researcher
چکیده [English]

Carl Schmitt was one of the founders of new development in theory of the state and the concept of sovereignty in the modern era, with its landmark book, political theology. With introducing the concept of sovereignty, He argued that, decision is the main characteristics of the sovereignty and sovereign and the exception is constitutive element of sovereign. Schmitt’s political theology is a defense of the absolutist state and denial of the theory of liberal democracy. According to Schmitt, liberalism begins to sideline the concept of sovereignty as the wholly and exclusively political entity. He insists that liberalism, with transmiting the power to decide on the establishment and the exception status to dialogue institutions (such as parliament) actually impoverishes the state. Focusing on the concept of sovereignty from the viewpoints of philosophers such as Jean Bodin, Thomas Hobbes, Walter Benjamin and Chantal Mouffeto this article inquires the genealogy and analysis-interpretation of this concept in Schmitt’s political theology and tries to show within the concept of sovereignty, connection of this concept to other conceps such as decision and exception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereignty
  • Decision
  • political theology
  • The Exception
  • Carl Schmitt
آشوری، داریوش (۱۳۸۲)، دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید.
آگامبن، جورجو (۱۳۸۷)، قانون و خشونت: گزیده مقالات، ترجمه مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
ارسنجانی، حسن (۱۳۴۸)، حاکمیت دولتها، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
اشتراوس، لئو (۱۳۷۳)، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران:انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی.
برهیه، امیل (۱۳۸۰) تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره جدید، ترجمه یحیی مهدوی،  چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
بریه، امیل (۱۳۹۳) تاریخ فلسفه قرن هفدهم، ترجمه اسماعیل سعادت، چاپ سوم، تهران: انتشارات هرمس.
بوبیو، نور برتو (۱۳۷۶)، لیبرالیسم و دموکراسی. ترجمه بابک گلستان. چاپ اول، تهران: نشر چشمه.
قاضی، ابوالفضل (۱۳۷۰)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاسیرر، ارنست (۱۳۸۲)، اسطوره دولت، ترجمه یدالله موقن، تهران: انتشارات هرمس.
ماکیاوللی، نیکولو (۱۳۸۹)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.
 
Anand, R. P, 1966, Sovereign Equality States in International Law, International Studies, 8 (4) : 386-421.
Geertz, Clifford , 1983, “Centers, Kings and Charisma: Reflection on the Symbolics of Power,” in Local Knowledge, New York: Basic Books.
Kahn, W. Paul , 2011, Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty, New York: Columbia University Press.
Kelsen, Hans , 1920, The Problem of Sovereignty and Theory of International Law: Contribution to a Pure Theory of Law, Tübingen: Mohr.
Mouffe, Chantal , 2006, The Return to the Political, trans. Chris Turner, Verso.
Odysseos, Louiza and Petito, Fabio (2007), The International Political Thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order, London: Rutledge.
Schmitt, Carl , 1985, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. George Schwab, Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press.
ــــــــــــــــــــــ , 2000, The Crisis of Parliamentary Democracy, trans. Ellen Kennedy, Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press.
ــــــــــــــــــــــ , 2007, Constitutional Theory, trans. Jeffrey Seitzer, Durham and London: Duke University Press.