دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-148 

علمی -پژوهشی

1. فلسفه مجازات افلاطون

صفحه 1-20

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی