دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، تیر 1395، صفحه 1-148 

علمی -پژوهشی

فلسفه مجازات افلاطون

صفحه 1-20

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی