دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-120