واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

رویکرد زمانی مدرنیته، همان است که ارسطو در کتاب چهارمِ فیزیک، بیان داشته: "زمان زنجیره‌ای از اکنون‌هاست". در مقابل هایدگر معتقد است این فهم از زمان، هستی را در اکنونیتِ گسسته از گذشته و آینده قرار داده و گویی تمامیت آن در دسترس است تا در فراشد اُبژکتیوسازی تحت استیلا قرار گیرد. نتیجۀ این فرایند آن است که هستی از آشکارگی بازمانده و جهانِ نارخداد تجسم می­یابد. با این حال، پیشنهاد هایدگر برای برون شد از این وضعیت (جهانِ نارخداد)، نه تجویزِ تلاشی مبارزه جویانه بلکه رها کردن امور به حال خود آنچنان که در ذات خویش هستند، می­باشد. هایدگر این رها کردن را با اصطلاح ((گلاسنهایت)) بیان می­دارد. برخی از پژوهشگران از ((گلاسنهایت)) هایدگر، نوعی بی‌عملی را نتیجه گرفتند. ما در پژوهش حاضر نشان خواهیم داد که ((گلاسنهایت)) نه عرصۀ بی عملی که خود متضمن کنشگری است؛­­­ اما در زمانِ حاضری که عرصۀ تلاقی گذشته و آینده باشد و هایدگر از آن با نام "لحظۀ اصیل" یاد می‌کند؛ همان لحظۀ مصمم‌بودگی که باید انتظارش را کشید و به زمان حادث شدنش رویدادِ مستتر در بطن آن را از آنِ خود کرد. اصطلاح ((گلاسنهایت))، در برابر فراشد مدرنیته، نوعی فرایند به تأخیر انداختن را پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the ratio of modernity to the genesis of the uneventful world from the point of view of Heidegger's philosophy

نویسندگان [English]

  • Ali Rasouli 1
  • Mahdi Hoseinzadeh 2
1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract: The modern times approach is the same as Aristotle has written in the fourth book of physics: ((The 'now' is the link of time)). While Heidegger believes this understanding of time, puts the being as something present at hand for Manipulation, because the being is in now Discrete from the past and the future, and it seems that its totality is available for to be dominated. As a result of this process being is not able to revealing and uneventful world is embodied. However, in Heidegger's philosophy, something must have happened before thinking and acting in a genuine and meaningful way. But, Heidegger's suggestion for to get out of this problematic situation (uneventful world), is not the prescription of a struggle, but the abandonment of things to oneself as they are. Heidegger expresses this abandonment with the term "Gelassenheit". Some researchers from Heidegger's term "Gelassenheit" concluded some kind of inaction and numbness. However, in the present study, we will show that "Gelassenheit" is not space neutral and inaction arena, But also is itself involves activism, But at the time it belongs, The present time that is realm of past and future confluence, And Heidegger calls it the name "genuine moment", a determined moment that should be expected, And when it happened, identified the hidden event in it. The term "Gelassenheit" suggests a delayed process and thus, in the face of the objectification process in modernity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Being
  • event
  • Gelassenhei
 
اباذری، یوسف (1377)، خردِ جامعه­شناسی، تهران: نشر طرح نو.
Aristotle. (2004), Physics, Translated by R. P. Hardie and R. K. Gaye, www.Abika.com.
Badiou, Alain. (2001), On Evil: An Interview With Alain  Badiou, Translated by  Christoph Cox, Molly Whalen, http://www.lacan.com.
Badiou, Alain. (2005), The Subject of Art, Translated by Lydia Kerr, http://www.lacan.com.
Badiou, Alain. (2014), on Ukraine, Egypt and finitude, Translated by David Broder, https://www.versobooks.com.
Baudrillard, Jean. (1998), The Consumer Society: Myths and Structures, London: Sage Publications Ltd.                    
Bowler, Michael J. (2008), Heidegger and Aristotle: Philosophy as Praxis, New York: Bloomsbury Academic.
Campbell, Scott M. (2012), The Early Heidegger's Philosophy of Life: Facticity, Being, and Language, New York: Fordham University Press.
Campbell, Timothy C. (2011), Improper Life: Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben, London: Univ Of Minnesota Press.
Davis, Bret W. (2007), Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit, Evanston: Northwestern University Press.
Escudero, Jesús Adrián. (2015), Heidegger and the Emergence of the Question of Being, Translated by Juan Pablo Hernández Betancur, New York: Bloomsbury Academic.
Golob, Sacha. (2014), Heidegger on Concepts, Freedom and Normativity, New York: Cambridge University Press.
Heidegger M. (1962), Being and time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Bodmin: Blackwell Publishers.
Heidegger M. (1967), Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Heidegger M. (1968), What is called thinking?, Translated by  Fred D. Wieck and J. Glenn Gray, New York:  Harper & Row Publishers.
Heidegger M. (1977), The Question Concerning Technology and Other Essays, Translated by William Lovitt, New York: Garland Publishing.
Heidegger M. (1988), The Basic Problems of Phenomenology, Translated by Albert Hofstadter, Bloomington: Indiana University Press.
Heidegger M. (2001), Poetry, Language, Thought, Translated by Albert Hofstadter, New York: Harper Perennial Modern Classics.
Heidegger M. (2012), Contributions to Philosophy, Translated by Richard Rojcewicz and Daniela Vallega-Neu, Bloomington: Indiana University Press.
Hemming, Laurence Paul. (2013), Heidegger and Marx: A Productive Dialogue over the Language of Humanism, Evanston: Northwestern University Press.
Massey, Heath. (2015), The Origin of Time: Heidegger and Bergson, New York: State University of New York Press.
Mitchell, Andrew J. (2015), The Fourfold: Reading the Late Heidegger, Evanston: Northwestern University Press.
Ó Murchadha, Felix. (2013), The Time of Revolution: Kairos and Chronos in Heidegger, New York:  Bloomsbury Academic.
Sheehan, Thomas. (2015), Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift, London: Rowman & Littlefield International.
Smith.B. (1991), Heidegger, Technology and Postmodernity, Michigan: university of Michigan.
Taminiaux, Jacques. (1991), Heidegger and the project of fundamental ontology, Translated by Michael Gendre, New York: State University of New York Press.
Vaden, T. (2014), Heidegger, Žižek and Revolution, Rotterdam: Sense Publishers.
Watts, Michael. (2011), The Philosophy of Heidegger, Durham: Acumen Publishing Limited.  
Wrathall, Mark A. (2010), Heidegger and Unconcealment: Truth, Language, and History, Cambridge:   Cambridge University Press.
Ziarek, Krzysztof. (2013), Language after Heidegger, Bloomington: Indiana University Press.
Žižek, Slavoj. (2008), Violence: Big Ideas/Small Books, New York: Picador.