دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-140