دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-140