زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

چکیده
هوسرل با متمایز کردن روش شهودی خود از آن‌چه روش رجعی کانت می‌نامد به دنبال رسیدن به یک معرفت استعلایی اصیل است. به نظر هوسرل مقولات کانتی صرفاً منجر به یک معرفت صوری و فاقد محتوای انضمامی درباره‌ی قلمرو استعلایی می‌شوند. برای هوسرل تنها راه روشن‌سازی قلمرو استعلایی برای آن‌که توضیح دهد سوژه چگونه بخشی از جهان و همچنین دخیل در تقویم جهان است بازگشت به زیست‌جهان است. این بازگشت او را با پارادوکسی مواجه می‌سازد؛ اگر سوژه‌ی استعلایی حقیقت غایی و بنیادین است، پس جهان و هرچه در آن است معنای خود را از آن می‌گیرد، سوژه‌ای که از سوی دیگر در جهان است. سوبژکتیویته‌ی استعلایی چگونه می‌تواند هم سوژه‌ای برای جهان باشد و هم ابژه‌ای در جهان؟ سعی این نوشتار برآن است که نشان دهد چگونه تحلیل هوسرل از معنا و کارکرد زیست‌جهان، و نحوه‌های آشکار شدن اگو در جریان اپوخه، قلمرو استعلایی را در انضمامیت تام‌اش آشکار می‌کند و به حل این پارادوکس می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Life world and the Paradox of Subjectivity

نویسندگان [English]

  • zahra ramezanlu 1
  • Hassan fathzade 2
  • Shamolmoluk Mostafavi 3
1 PhD Student of Philosophy and Theology, Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
3 Associate Professor of Philosophy and Theology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

Distinguishing intuitive method from what is called Kantian regressive method , Husserl was sought to original transcendental knowledge. According to Husserlian phenomenology , although Kantian categories pursuit foundations of scientific experience but merely result in formal knowledge that has no concrete content with respect to transcendental domain. that Kant leaves unnoticed that empirical science is resulted from subjectivity lead to positing subjects that , on enduring necessity, act in unknown way to make up world of experience that its validity itself is under suspicion . For Husserl, returning to life-world is the only way to clarification of transcendental domain in order to explain how the subject is part of world and at the same time is involved in constitution of world. But this returning confront him with paradox : if transcendental subject is ultimate and fundamental truth, then world and everything mundane get its meaning from this transcendental subject that from the other side, itself is in world. How can transcendental subject be subject of world and subject in the world? We try to show that how Husserl's analyse of meaning and function of life-world and the ways that ego is disclosed in the course of epoche, clarify transcendental domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "life-world"
  • "paradox of subjectivity"
  • "empirical ego"
  • "transcendental ego"
  • "concrete transcendental ego"
  • "epoche"
رشیدیان، عبدالکریم ( ،)1391هوسرل در متن آثارش، تهران: نشر نی.
هوسرل، ادموند (( )1392الف)، ایدهی پدیدهشناسی، ترجمهی عبدالکریم رشیدیان، تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
هوسرل، ادموند(( )1392ب)، تأملات دکارتی، ترجمهی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
Carr, D. (1999), The Paradox of Subjectivity, The Self in the
Transcendental Tradition, New York: Oxford University Press.
Dodd, J. (2004), Crisis and Reflection, An Essay on Husserl's Crisis of the
European Sciensec, Dordrecht: Kluwer.
Husserl, E. (1970), The Crisis of European Sciences and Transcendental
Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy,
trans. David Carr, Evanston: Northwestern University Press.
Moran, D. (2012), Husserl’s Crisis of the European Sciences and
Transcendental Phenomenology: An Introduction, New York:
Cambridge University Press.