علمی -پژوهشی
پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی
پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 1-16

چکیده
  مفهوم «هژمونی» دارای بنیان‌های فلسفی ـ نظری و ساحات معنایی متفاوتی است. این مفهوم را صرفاً و لزوماً نباید به شیوه‌ای ادراک نمود که در راه ادراک آن به شیوه‌هایی دیگر انسداد حاصل آید. در ادراک این ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ
زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ

محمدرضا خواجه نوری؛ حسین غفاری

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 17-36

چکیده
  تفکرات و جهت گیری‌هایفلسفی شلینگ در طول دوران حیاتش دستخوش تغییر و دگرگونی بسیاری قرار گرفت؛ اما به یک معنی می‌توان اذعان داشت که همگی در چهارچوب یک طرح بنیادین قرار می‌گیرند، چرا که وجود یا این همانی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته
زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 37-56

چکیده
  چکیده هوسرل با متمایز کردن روش شهودی خود از آن‌چه روش رجعی کانت می‌نامد به دنبال رسیدن به یک معرفت استعلایی اصیل است. به نظر هوسرل مقولات کانتی صرفاً منجر به یک معرفت صوری و فاقد محتوای انضمامی درباره‌ی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

مصطفی زالی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 57-77

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می‌رود. در تبیین کیفیت هستی‌شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی یکتا ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟
آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 79-96

چکیده
  کانت منطق را به دو حوزه کلی منطق عمومی و منطق استعلایی تقسیم می­کند. منطق عمومی نسبت به اعیان خنثی است و صرفا قواعد انسجام خود اندیشه و از این رو صرفا شرایط سلبی حقیقت را بیان می­کند. اما آیا اصل طرد ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن
دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن

سید علی صدرالحفاظی؛ محمدرضا ریخته گران

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 97-115

چکیده
  اساس نظریه‌ی میل دلوز بر مفهوم ایجابیت و آفرینش استوار است. این نظریه در مقابل نظریه‌ی رایج روانکاوی فروید درباره‌ی میل است که در آن میل‌ورزی مبتنی بر یک فقدان اولیه و ازلی، یعنی تجربه‌ی اختگی و از ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
«آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج
«آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج

حمید رضا محبوبی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 117-139

چکیده
  درِک پارفیت استدلال می‌کند که باور هنجاری پایه «هر رنجی فی‌نفسه بد است»، باوری است شهودی و لذا مورد توافق همه‌ی آدمیان در شرایط ایده‌آل. در این میان نیچه، به‌عنوان فیلسوفی که بارها رنج را نیک ...  بیشتر