دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، تیر 1397، صفحه 1-150 
زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

صفحه 37-56

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی


دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن

صفحه 97-115

سید علی صدرالحفاظی؛ محمدرضا ریخته گران