دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1397، صفحه 1-159 

علمی -پژوهشی

نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

صفحه 87-105

طیبه شا‌هوردیان؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی