دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-159 

علمی -پژوهشی

1. نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


5. نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

صفحه 87-105

طیبه شا‌هوردیان؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی