علمی -پژوهشی
نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل
نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 1-22

چکیده
  در این نوشتار به نسبت بین زبان و منطق در فلسفۀ هگل خواهیم پرداخت. در ابتدا بین دو وجه مهم زبان، یعنی وجه نشانه‌شناسانه و وجه معناشناسانه، تمایز خواهیم نهاد. خواهیم دید زبان از وجه نخست صرفا بر مبنای قواعد ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس
اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

عطیه زندیه

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 23-41

چکیده
  «اصل پراگماتیکی» مبنای پراگماتیسم پیرس است. او در تأسیس این اصل تحت تأثیر دکارت و اصطلاح «وضوح» او، و کانت و معنای «پراگما» از سوی اوست. پیرس ابتدا وضوح را از منظر دکارت و لایب‌نیتس معنا ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ضرورت تعلیم فلسفه برای نیل به سعادت از دیدگاه محمّدبن‌زکریای رازی
ضرورت تعلیم فلسفه برای نیل به سعادت از دیدگاه محمّدبن‌زکریای رازی

ثریا سلیمانی؛ عباسعلی منصوری

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 43-62

چکیده
  اگرچه از بین رفتن اکثر آثار محمد بن زکریای رازی بررسی اندیشه‌های وی را دشوار نموده، اما مطالعه آثار به جای مانده از وی نشان می‌دهد که مسأله سعادت برای او یک مسأله مهم بوده است. در اندیشه رازی سعادت همان ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک
انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک

سید محمد علی شامخی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 63-85

چکیده
  مقاله‌ی حاضر کوششی است برای ارزیابی و نقادی نظریه‌ی حرکت ارسطویی از منظر رویکرد منادولوژیک - رویکردی که می‌کوشد همه چیز را بدون دخالت معجزه‌آسای غیر، و صرفا با اتکا به درون‌زایی جوهر توضیح دهد. این ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی
نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

طیبه شا‌هوردیان؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 87-105

چکیده
  چهاربعدگرایی به عنوان یک هستی‎شناسی اشیای مادی بر این اعتقاد است که بقای اشیا در زمان، مشابه امتداد آنها در مکان است. یکی از نسخه‎های مهم این نظریه مشهور به نظریه مرحله‎ای، بر این باور است که اشیا ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا
بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا

ناهید شبانی شهرضا؛ حسن احمدی زاده

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 107-125

چکیده
  غزالی در آثار مختلفش، ابراز می‌کند که هر انسانی بر فطرتی بی‌نشان (الفطره الاصلیه) متولد می‌شود اما این والدین هستند که انسان را از فطرت نخستینش به آئین خاصی سوق می‌دهند. او فطرت را در معانی مختلف و با ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
عینیت مفاهیم و داوری‌های اخلاقی در دیدگاه فیلیپا فوت؛ فهم‌های متفاوت از نظریه خیر طبیعی و مسائل پیش روی آن
عینیت مفاهیم و داوری‌های اخلاقی در دیدگاه فیلیپا فوت؛ فهم‌های متفاوت از نظریه خیر طبیعی و مسائل پیش روی آن

ستاره عزت آبادی؛ سعیده کوکب

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 127-150

چکیده
  تبیین عینیت مفاهیم و داوری‌های اخلاقی، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های فیلیپا فوت در طول عمر فلسفه‌ورزی‌اش بوده است و دیدگاه او در این باب در آثار متأخرش، به عنوان اثری مهم و تأثیرگذار شناخته می‌شود. فوت ...  بیشتر