نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چهاربعدگرایی به عنوان یک هستی‎شناسی اشیای مادی بر این اعتقاد است که بقای اشیا در زمان، مشابه امتداد آنها در مکان است. یکی از نسخه‎های مهم این نظریه مشهور به نظریه مرحله‎ای، بر این باور است که اشیا عادی، مراحلی لحظه‎ای هستند که به واسطه داشتن مشابه‎های زمانی مختلف در زمان‎های مختلف بقا دارند. یکی از ایرادات عمده این نظر این است که این نظریه، در تبیین حقیقی بقای اشیا در زمان توفیقی ندارد. این نوشتار دو هدف دارد: ما نخست تبیین نظریه مرحله‎ای از بقا و برخی مسائل وابسته بدان (یعنی مسائل اتصاف زمانی، ارجاع و شمارش غیرزمانمند) را ارائه می‎نماییم و سپس به ذکر برخی از دشواری‎هایی که اتخاذ چنین رویکردی پدید می‌آورد، می‎پردازیم. با قطع نظر از نارسایی تحلیل نظریه مرحله‎ای از بقا و اتصاف زمانی و نقدهای مختلفی که از این حیث بر آن وارد شده است، چنین می‎نماید که راهبردهای آن در حل مشکل آن در شمارش غیرزمانمند مغایر ملاک‎های متعارف وحدت و کثرت عددی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

stage theory and temporal counterpart theoretic analysis of persistence

نویسندگان [English]

  • tayebe shahverdian 1
  • mohammad saeedimehr 2
  • seyed mohammad ali hojati 3
1 department of philosophy tarbiatmodares university
2 Professor of philosophy, department of philosophy tarbiat modares university
3 associate professor of philosophy, tarbiat modares university
چکیده [English]

In contemporary metaphysics, there are two main approaches to the nature of persistence of objects through time: according to three-dimensionalism, objects are wholly present at every moment of their existence, whereas in a four dimensionalist picture, objects persistence through time is analogous to their extension through space and is a matter of possessing different temporal parts at each subinterval of their lifetime. One major version of this theory known as stage theory, maintains that ordinary objects are instantaneous stages which persist through time by having different temporal counterparts at different times (temporal stages which are bound together by temporal counterpart relation). One of the main objections to this view is that it fails to genuinely account for objects’ persistence through time. The aim of this paper is twofold: first we present the stage-theoretic account of persistence and some of its correlative problems (namely the problems of temporal instantiation, reference and timeless counting) and then, we mention some difficulties arise from adopting such an account. Quite apart from the deficiency of its analysis of persistence and temporal instantiation and different objections which are raised to it in this regard, stage theory strategies for the problem of timeless counting seem to be at odds with standard criteria of numerical unity and multiplicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • four dimensionalism
  • stage theory
  • persistence
  • temporal instantiation
  • reference
  • timeless counting
 
Balashov, Yuri (2007), Defining 'Exdurance, Philosophical Studies: An         International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol.           133, No. 1: 143–9.
Benovsky, Jiri (2011), Endurance, Perdurance and Metaontology,    SATS, 12: 159–177.
––– (2015), Alethic Modalities, Temporal Modalities and Representation.     Kriterion Journal of Philosophy, 29(1): 19-36.
Donnelly, Maureen (2011), Endurantist and Perdurantist Accounts of           Persistence, Philosophical Studies: An International Journal for          Philosophy in the Analytic Tradition, 154 (1):27 - 51.
Haslanger, Sally (2005), Persistence through Time, in Michael J. Loux          and      Dean W. Zimmerman (eds.), Oxford Handbook of Metaphysics,     Oxford: Oxford University Press, pp.315-354.
Hawley, Katherine (2001), How Things Persist, Oxford: Clarendon Press.
––– (2015), Temporal Parts, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,        Edward N. Zalta(ed.),URL=<http://plato.stanford.edu/archives/2015/       entries/ Temporal Parts/>.
Heller, Mark (1984), Temporal Parts of Four Dimensional Objects, An          International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol.           46, No. 3 (Nov., 1984), pp. 323-334
Kripke Saul A. (1972), Naming and Necessity, Cambridge,     Massachusetts: Harvard University Press.
Lewis, David (1976), Survival and Identity, in Amelie Rorty (ed.) The           Identities of Persons, Berkeley, CA: University of California Press,             117–40.
––– (1986), On the Plurality of Worlds, London: Blackwell.
––– (1988), Rearrangement of Particles: Reply to Lowe, reprinted in his        (1999), Papers in Metaphysics and Epistemology, New York:        Cambridge University Press, pp. 187-95.
––– (2002), Tensing the Copula, Mind, Oxford, Vol. 111, No. 441:1-13.
Loux, Michael J. (2006), Metaphysics, A Contemporary Introduction, 3rd     edition., New York: Routledge.
Lowe, A. J. (2002), A Survey of Metaphysics, New York: Oxford      University Press
Moss, Sarah (2012), Four-Dimensionalist Theories of Persistence,     Australasian Journal of Philosophy, vol. 90, no. 4 ,671–86.
Rea, Michael C., (2005). Four-Dimensionalism, in Loux, Michael J. and        Dean W. Zimmerman (Eds.). The Oxford Handbook of   Metaphysics, pp. 246-280, Oxford: Oxford University Press.
Reimer, Marga and Michaelson, Eliot (2017), Reference, The Stanford           Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.) URL=          <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/reference/>.
Sider, Theodore (2006), All the World’s a Stage, in Sally        Haslanger and Roxanne Marie Kurtz (eds.) Persistence,            Contemporary Readings, Cambridge, Massachusetts: The MIT           Press. pp.91-117.
––– (1997), Four-Dimensionalism, Philosophical Review, 106: 197–231.
––– (2000), The Stage View and Temporary Intrinsics, reprinted in (2006)    Sally Haslanger and Roxanne Marie Kurtz (eds.),. Persistence,      Contemporary Readings, Cambridge, Massachusetts: The MIT           Press. pp.443-8.
––– (2001), Four Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time,      New York: Oxford University Press.
–––(2006), Beyond the Humphrey Objection, unpublished.
Thomson, Judith Jarvis (1983). Parthood and Identity across Time. The        Journal of Philosophy, Vol. 80, No. 4, pp. 201-220.
Van Inwagen, Peter (1990), Four-Dimensional Objects, NOUS, 24:245-255.