ضرورت تعلیم فلسفه برای نیل به سعادت از دیدگاه محمّدبن‌زکریای رازی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه رازی

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه رازی

چکیده

اگرچه از بین رفتن اکثر آثار محمد بن زکریای رازی بررسی اندیشه‌های وی را دشوار نموده، اما مطالعه آثار به جای مانده از وی نشان می‌دهد که مسأله سعادت برای او یک مسأله مهم بوده است. در اندیشه رازی سعادت همان رهایی از درد و و رنج و رسیدن به بی‌رنجی است و چون عالم ماده مقرون و مشحون با رنج است و قوای جسمانی سبب پیوند ما با این عالم هستند، لذا سعادت انسان در رهایی از این عالم و قوای جسمانی است. زکریا معتقد است که انسان می‌تواند بدون کمک گرفتن از دین و تنها به کمک عقل و فلسفه این راه رهایی را بپیماید. وی فلسفه و داشتن سیرت فلسفی را تنها راه سعادتمندی و نائل شدن شخص به سعادت حقیقی می‌داند. و در نظام فکری او فلسفه و داشتن زیست فلسفی نقش ضروری و بدیل ناپذیر در بحث سعادتمندی نوع انسانی ایفا می‌کند. در این مقاله اثبات مدعاهای فوق و اینکه فلسفه چگونه می‌تواند سبب رسیدن به سعادت شود، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Teaching Philosophy to Acquire Happiness from the Perspective of Muhammad ibn Zakariya al-Razi

نویسندگان [English]

  • soraya solaimany 1
  • abbas ali mansouri 2
1 razi univercity
2 Faculty Member of the Razi University Philosophy Department
چکیده [English]

The necessity of teach philosophy for happiness from the perspective of Muhammad ibn Zakariya al-Razi

Abstract
Although the loss Books and literature of Muhammad ibn Zakariya al-Razi made it difficult to study his ideas, but the study of the remains of his works Shows that happiness is an important issue for him.
Razi believes that happiness is the same as getting free from pain and suffering and because the pragmatic world is filled with suffering. Therefore, Human happiness is freedom from this.
Zakariya believes that human beings are able to reach happiness without the help of religion and only with the help of reason.
He believes that philosophy and a philosophical character is the only way to prosper and achieve real happiness.
In his intellectual system philosophy has an Essential role on human happiness
In this article the Proof of these claims is presented and the way that philosophy could help you achieve happiness, has been discussed in detail.
His philosophy is not about the concept that is commonplace today and refers to the first philosophy, but rather means the right way of life and the health of the heart from spiritual illness. He emphasizes that, as we need physicians and physicians for the treatment of physical illnesses, we will also need mental health for the elimination of mental illness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Muhammad ibn Zakariya al-Razi
  • Happiness
  • philosophy
  • Theory and Practice
ابن سینا، (بی‌تا)، المبدأ و المعاد،  موسسه مطالعات اسلامی
-----، (بی‌تا)، الشفاء (المنطق)، ج1، (بی‌جا): مکتبه آیه الله المرعشی
ابن­ندیم، محمّدبن اسحاق، (1381)، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجرد، چاپ اول، تهران: اساطیر
افلاطون، (۱۳۳۶)چهار رساله ،ترجمه محمود صناعی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
رازی، ابوحاتم محمد بن حمدان، (1381)، اعلام النبوه، چاپ صلاح صاوی و غلامرضا اعوانی، جلد اول، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رازی، محمدبن زکریا، (1402ه)،رسائل الفلسفیه، چاپ افست تهران
___________، (1380)، الطب الروحانی، ترجمه پرویز سپیتمان ازکائی، تهران: اهل قلم
_______________، (1390)، السیره الفلسفیه، به تصحیح و مقدمه پل کراوس، ترجمه عباس اقبال، شرح احوال و آثار از مهدی محقق، تهران: علمی فرهنگی
سپیتمان اذکائی، پرویز، (1384)، حکیم رازی، تهران: طرح نو
قراملکی، احدفرامرز، (1391)، نظریه اخلاقی محمّدبن زکریای رازی، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قبادیانی، ناصرخسرو، (1383)، زادالمسافرین، تصحیح و تحشیه محمّدبذل الرحمن، چاپ اول، تهران: اساطیر
------------، (بی­تا)، جامع الحکمتین، به تصحیح و مقدمه هانری کربن، محمد معین، تهران: انجمن ایران­شناسی فلسفه در ایران
کاپلستون، فردریک چارلز، (1393)، تاریخ فلسفه: یونان و روم، ترجمه سیدجلال­الدین مجتبوی، ج1، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
محقق، مهدی، (1387)، فیلسوف ری،تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ملاصدرا، (1981م)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج1، بیروت: دار احیاء التراث.