زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

چکیده

در توماس زیبایی امری متافیزیکی است و با وجود پیوند دارد، از اینرو می­توان وجود را ریشه و اصل زیباییِ اشیاء تلقی کرد. صورت نیز مفهومی کلیدی در زیبایی­شناسیِ تومایی و اساسِ زیباییِ امور است. هر چیزی که وی راجع به زیبایی می­گوید، بیانگر ابتنای آن بر صورت است. در نظام تومایی صورت شیء، با فعلیـت آن شیء مرتبط است. صورت، معیارِ درونیِ زیبایی شیء است. همچنین سه معیارِ عینیِ زیبایی که توماس ذکر می­کند، هر یک، صراحتا یا به طور تلویحی، به مفهوم صورت اشاره می­کند. از طرف دیـگر، توماس زیبایی را با شناخت مرتبط دانسته و ادراک امر زیبا را ادراکی شناختـی قلمداد می­کند. فعلِ «دیدن» یا فعل «ادراک کردن» فعلی است که فاعل شناسا در طی آن یک واقعیت صوری را درک می­کند. پس از نظر توماس، عمل ذهن شناساننده، شکل­دهندۀ زیبایی است و صورت حلقۀ اتصالِ ذهنِ شناسندۀ زیبایی و شیء زیبا و به عنوان واسطه­ای است که ذهن، شـیء را از طریـق آن می­شناسد. پس می­توان صورت را واسطۀ عین و ذهن تلقی کرد؛ زیرا صورت، هم جنبۀ معقول شیء زیبا است و هم اصل ساختاری شیء انضمامی است و با مؤلفه­های عینی زیبایی در ارتباط است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Beauty and Its Relation to Form in Thomas Aquinas’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Hasan Fathi 1
  • Morteza Shajari 2
  • zahra gozali 3
1 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz University
2 Professor, Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz University
3 PhD student, Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz University
چکیده [English]

In Thomas Aquinas’s philosophy, beauty is a metaphysical attribute and is connected to being; thus, being can be regarded as the origin of the beauty of objects. Form is a key concept in the aesthetics of Aquinas and is the basis of the beauty of all objects. Everything that Aquinas says about Beauty implies that it is based on form. In his philosophy, the form of an object is connected to the actuality of that object; so beauty is inseparable from actuality. The form of an object is the internal norm of its beauty; furthermore, the three conditions of beauty that Aquinas speaks of, i.e. integrity, harmony, and clarity, represent the concept of form. On the other hand, Aquinas connects beauty with knowledge and believes that the perception of a beautiful object is an epistemological perception, because beauty is connected to the form. Seeing or perception are acts in which the perceiver perceives a formal reality through the perception process. Therefore, in Aquinas’s opinion, the perceiver’s mental act generates beauty and form is the intermediate between the mind of the perceiver of beauty and the beautiful object so that the mind knows the object through its form. Thus, we can consider form as an intermediate between the reality and the mind, because form is both the intellectual side of a beautiful object and the basis of the concrete aspect of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • Being
  • Form
  • Thomas Aquinas
  • Philosophical System
 
آکوئیناس، توماس (1382)، درباب هستی و ذات، ترجمۀ فروزان راسخی، تهران: نگاه معاصر.
ایلخانی، محمد (1380)، متافیزیک بوئتیوس، تهران: الهام.
فلوطین (1366)، دورۀ آثار، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
قوام­صفری، مهدی (1387)، نظریۀ صورت در فلسفه ارسطو، تهران: حکمت.
مورر، آرمند آگوستین (1392)، فلسفۀ زیبایی؛ تفسیری تومایی، ترجمۀ هادی ربیعی، تهران: حکمت.
Aertsen, Jan., (1996), Medieval Philosophy and the Transcendentals; the case of Aquinas, Brill: Leidein, New York, Koln.
Augustine., (2018), De Trinitate, In: https://en.wikisource.org/wiki/Nicene_and_Post-Nicene_Fathers:_Series_I/Volume_III/Doctrinal_Treatises_of_St._Augustin. 
Aquinas, Thomas., (1965), De Ente et Essentia, Trans. by: Joseph Kenny, Notre Dame: the University of Notre Dame Press.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1947), Summa Theologica, trans. By: Fathers of English Dominican Provice, in: http://dhspriory.org/thomas/summa/index.html.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (2016), Questiones Disputatae de Veritate, Trans. By: Fathers of English Dominican Provice, in: https://dhspriory.org/thomas/QDdeVer.htm.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1951), Sententica Libri De Anima, trans. By: Kenelm Fodter; Sylvester Humphries, New Haven: Yale University Press, In: https://dhspriory.org/thomas/english/DeAnima.htm.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1959), De Substantiis Separatis, trans. By: Francis J. Lescoe, West Hortford CN: Sain Joseph College, in: https://dhspriory.org/thomas/SubstSepar.htm
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (2017), Quaestiones Quodlibetatales, trans By: West, Jason; Lewis, Andrew, in:   https://dhspriory.org/thomas/QDquodlib.htm.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1955-57),  Summa Contra Gentiles, New York: Hanover House, in: https://dhspriory.org/thomas/ContraGentiles.htm.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1952), Quaestion Disputate De Potentia Dei, trans by the English Dominican Fathers, Westminster, Maryland: The Newman Press, in: https://dhspriory.org/thomas/QDdePotentia.htm
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (2018),  Sententia, in Opera Omnia, by Enrique Alarcon, in: http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (2007), Expositio Super Dionysium De Divinis Nominibus, Trans. By: Ananda. K. Coomaraswamy, in: Figures of Speech or Figures of Thought?, World Wisdom, Bloomington, Indiana.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1998), De Principiis Naturae and de Mixtione Elementorum, trans by: Joseph Bobick, Notre Dame; Indiana: University Of Notre Dame Press.
Coomaraswamy, Ananda. K., (2007), Figures of Speech or Figures of Thought?, World Wisdom, Bloomington, Indiana.
Eco, Umberto., (1988), The Aesthetics of Thomas Aquinas, trans by: Hugh Bredin, Harvard University Press: Cambridge.
Ivanov, Andrey., (2015), "Thomas Aquinas in Reference to Beauty;The Two Definitions", Questio: 15, p 581-595.
Maritain, Jacues., (1974), Art and Scholasticism, trans. by: Joseph E. Evans, Jacques Maritain Center: University of Notre Dame Press.
Maurer, Armand., (1951), "Form and essence in philosophy of St. Aquinas", in: Medieval Studies,13 (1), p: 165-176.
O'Brien, John.SJ., (2011), "The Aesthetics of Thomas Aquinas", Torento, Ontario.
Ragusa, Hannah. W., (2017), "Beholding the Beauty ofBeing; Artistic Creativity in the Thomistic Tradition", Logos, 20:2.
Skrzypek, Jeremy. W., (2016), Dynamic Structure or Enduring Activity? Thomas Aquinas and Contemporary Neo-Aristotelians on Substantial Form, France: Saint Louis University.
Sevier, Christopher S., (2012), "Thomas Aquinas On The Nature And Experience Of Beauty", Doctoral dissertation Scholarship: University of California.
Tatarkiewicz, wladyslaw., (1996), History of Aesthetics, Virginia: Thoemmens press.