دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-158 

علمی -پژوهشی

1. زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

صفحه 1-20

حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی


5. شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

صفحه 69-87

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی