ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀدکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه تغایر ظاهری میان آزادی و سیستم همواره در طول تاریخ اندیشه، زمینه ‏ساز مباحث متعددی بوده است، اما این فیلسوفان ایدئالیست آلمانی بودند که برای نخستین بار، نسبت میان این دو مفهوم را به‏ نحوی صریح صورت‏بندی کردند. در اینجا سیستم که ضامن انسجام شناخت است، بنیادی سوبژکتیو و عقلانی است؛ اما هایدگر در اندیشه متاخر خود از مفهوم سیستم که ساختار آن براساس نظمی ریاضیاتی تعیین می‏شود ولذا دلالت‏های مطلقا سوبژکتیو دارد، عبور می‏کند و به‏جای آن مفهوم فوگ را برای اشاره به ساختار باشندگی هستی به‏کار می‏گیرد.  اگرچه بر فوگ، همان انتظام سیستم حکم‏فرمایی نمی‏کند، اما این ساختار هم نظم خاص خودش را دارد. ویژگی ممتاز این نظم، قائم‏به‏ذات‏بودنِ اجزاء فوگ درعین وحدت آنهاست. به‏عبارت دیگر، این نظمی است که در آن آزادی هر جزء حفظ می‏شود و حتی این آزادی، وحدت درونی کل فوگ را تقویت می‏کند. بدین‏سان، مفهوم فوگ به هایدگر مجال می‏دهد تا ساختار منظمی را به اندیشه درآورد که نه تنها در برابر آزادی قرار نمی‏گیرد، بلکه اصلا اساس و بنیان آن آزادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Structure of Freedom: System or Fugue?

نویسنده [English]

  • Zakieh Azadani
PhD Graduate of Western philosophy, University of Tehran
چکیده [English]

The conflict between freedom and system a concept derived from the Greek word συνίστημι has always been the subject of philosophical debate. Yet, German idealists formulated the relation between these two concepts explicitly. In their formulation, system, which guarantees the coherence of knowledge, is a subjective and rational foundation. But Heidegger, in his later thought, went beyond the concept of system whose structure is determined by mathematical order and hence has absolutely subjective implications; instead he used the concept of fugue to refer to the structure of Being’s swaying, i.e. the enowning event (ereignis). However, the concept of fugue has its own order and does not follow the same rules as system does. The prominent feature of this order is preserving the unity components, while every component is also self-confident. It is notable that in this structure, the self-confidence of every component is even strengthened by its freedom. Thus, the concept of fugue let Heidegger think of a systematic structure which is not against freedom, but is based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • Fugue
  • Being
  • Enowning event
  • Work of art
  • Poetry
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich., (1986), Werke, Band 5, Frankfurt: Suhrkamp.
Heidegger, Martin., (1976), Wegmarken, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1977), Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1977), Sein und Zeit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1985), Unterwegs zur Sprache, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1988), Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1989), Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (2006), Identität und Differenz, Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.
Kant, Immanuel., (1880), Kritik der reinen Vernunft, Leipzig: L. Voss.
Von Herrmann, Friedrich Wilhelm., (1994), Wege ins Ereignis (Zu Heideggers “Beiträge zur Philosophie”), Frankfurt am Main: Vittorio Klostennann.