شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران

چکیده

در مقام تعریف غالبا صنعت را مجموعه ابزار و وسایلی می­دانیم که توسط صنعتگر تولید شده است. همچنین است نگاه­مان به هنر؛ مجموعه آثاری همچون نقاشی، شعر و غیره که هنرمند آن­ها را به وجود آورده است. در نگرشی موجودشناسانه تعریف­های انسان­مدار از این قبیل صحیح هستند، اما اگر در پی ذات یا حقیقت چیز­ها باشیم و بخواهیم شأن وجودشناسانه آن­ها را تعیین کنیم تعریف­های صحیح کافی نیستند؛ چرا که ذات هر چیز عبارت است از آن­چه امکان داده تا آن چیز همان که هست باشد. بر این اساس، ذات صنعت و هنر نمی­­تواند تنها از شخص صنعتگر یا شخص هنرمند و نیز از دست­ساخته­های آن­ها تعین پذیرفته باشد. در این نوشتار تلاش شده تا شأن وجودشناختی هنر و صنعت بر اساس نسبت انسان با وجود از نگاه هیدگر معلوم گردد؛ و با در نظر گرفتن این نکته که وی دوره­های گوناگون تاریخ را اعصار وجود می­داند و معتقد است وجود در اعصار گوناگون به انحاء متفاوت از جمله پوئسیس و گشتل خود را مکشوف کرده است، به این پرسش پاسخ داده شود که چرا این متفکر دوران یونان باستان را عصر هنر و روزگار کنونی را عصر صنعت نامیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ontological Status of Art and Technology in Heidegger’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • marjaneh souzankar 1
  • mohammadreza rikhtegaran 2
  • shamsolmolouk mostafavi, 3
1 PhD student of Philosophy of Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Philosophy, Faculty of Literature, University of Tehran
3 Associate Professor of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

We often define Technology as instruments and tools produced by a technician and art as works such as paintings, sculpture, architecture, poems etc. created by an artist. From an ontic point of view, such humanistic definitions are correct but if we look for the essence of things and want to determine their ontological status, correct definitions are not enough because the essence of everything is that which allows it to be what it is. Thus, merely the technician or the artist and their artifacts cannot specify the essence of technology and art. This paper tries to determine the ontological status of technology and art based on the relation of human to Being from the viewpoint of Heidegger. Moreover, considering that he recognizes different periods of history as ages of Being and believes that Being has revealed itself in various forms including Poiesis and Gestell in each age, the research tries to find out why this thinker has called the ancient Greek the age of Art and the present day the age of Technology .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Technology
  • Being
  • Techne
  • Poiesis
  • Gestell
بوفره، ژان (1395)، دیالوگ با هیدگر، ترجمة شروین اولیایی، چاپ اول، تهران: ققنوس.
بیمل، والتر (1393)، بررسی­های روشنگرانه اندیشه­های هیدگر، ترجمة بیژن عبدالکریمی، چاپ سوم، تهران: سروش.
تامسون، ایئن (1395)، زیبایی شناسی هیدگر: از مجموعه «دانشنامه فلسفه استنفورد»، ترجمة سیدمسعود حسینی، چاپ اول، تهران: ققنوس.
جانسون، پ.آ (1387)، هیدگر، ترجمة بیژن عبدالکریمی، چاپ اول، تهران: علمی.
کلارک، تیموتی (1396)، مارتین هیدگر، ترجمة پویا ایمانی، چاپ سوم، تهران: مرکز.
کوکلمانس، یوزف.ی (1395)، هیدگر و هنر، ترجمة محمدجواد صافیان، چاپ سوم، آبادان: پرسش.
والگانیو، دانیلا (1386)، درآمدی بر افادات به فلسفۀ هیدگر، ترجمة محمدرضا قربانی، چاپ اول، تهران: گام نو.
هیدگر، مارتین (1379)، عصر تصویر جهان، ترجمة حمید طالب­­زاده، نشریه فلسفه، شماره اول.
ــــــــــــــ (1394)، سرآغاز کارهنری، ترجمة پرویز ضیاءشهابی، چاپ ششم، تهران: هرمس.
ــــــــــــــ (1395)، متافیزیک چیست؟، ترجمة سیاوش جمادی، چاپ نهم، تهران: ققنوس.
ــــــــــــــ (1396)، درآمد به متافیزیک، ترجمة انشاءالله رحمتی، چاپ اول، تهران: سوفیا.
یانگ، جولیان (1395)، فلسفه هنر هیدگر، ترجمة امیر مازیار، چاپ سوم، تهران: گام نو.
Heidegger, Martin., (1971), Poetry, Language, Thought, Trans. A. Hofstadter, New York: Harper and Row.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ., (1977), Gesamtausgabe, ed. F. W. von Herrmann. Frankfurt-on-Main: Klostermann.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1977), The Question Concerning Technology, trans. W. Lovitt. New York: Harper and Row.
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1991), Nietzsche I: The Will to Power as Art, ed. D. F, Trans.  Krell. New York: Harper and Row. 
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1995), The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, Trans. W. McNeill and N. Walker. Indiana University Press.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, (2000), Introduction to Metaphysics, trans. Gregory Fried and Richard Polt. London: Yale University Press.
Zimmerman, Michael E., (1990), Heidegger’s Confrontation with Modernity: Technology, Politics, Art. Bloomington: Indiana University Press.