دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-210 
2. رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


5. تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


9. بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


10. فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی

صفحه 189-210

عباسعلی منصوری؛ زهرا کهریزی