دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1398، صفحه 1-210 
رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی