تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین دربارۀ نظریۀ تصویری زبان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ویتگنشتاین پژوهش‌های فلسفی را با نقد و تحلیل نگرش آگوستین دربارۀ زبان آغاز می‌کند. او مدعی است که نظریۀ آگوستین مبتنی بر درکی محدود و به گفته او ابتدایی از زبان است که آن را در قالب ارتباط و تصویرگری عالم واقعیت تعریف کرده است. مساله پژوهش این است که چرا ویتگنشتاین در نقد نظریه تصویری معنا از آگوستین به عنوان نماینده برجسته این دیدگاه سخن گفته است؟ در این پژوهش با روش کیفی استنتاجی و  با بهره‌بردن از یکی از آثار کاملا تخصصی و فلسفی آگوستین یعنی دیالوگ آموزگار نشان داده شده که نقدهای ویتگنشتاین بر نظریه تصویری زبان،‌ ملاک معناداری زبان و نظریه آموزش و تعریف اشاری اگرچه نه کاملا اما تا حد زیادی مبتنی بر برداشت محدود از مواضع زبان‌شناختی آگوستین است. لذا یافته پژوهش حکایت از آن دارد که نقدهای ویتگنشتاین بر دیدگاه آگوستین به روایت آثار او تنها محدود به کتاب اعترافات بوده و از آن‌جایی که این اثر خودزندگینامه‌ای بیشتر برای مخاطب عام نگاشته شده است و هدف آگوستین در آن طرح مسائل بغرنج و پیچیده زبان و فلسفیدن درباره آن‌ها نبوده است، فهم ویتگنشتاین از جغرافیای اندیشه آگوستین را به شدت مورد تردید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Wittgenstein's critique of Augustine's the picture theory of Language

نویسنده [English]

  • Mohsen Bohlooli Faskhoodi
Assistant Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Wittgenstein begins the important work of his later period of thought, Philosophical Investigations, by critiquing Augustine's view of language. He goes on to show that Augustine's theory is based on a limited understanding and, in his words, an element of language that has limited it to the realm of communication and imagery. He also acknowledges Augustine's remarks as a way of ostensive teaching for language learning and has criticized this view. In this study, inferential qualitative method and using one of Augustine's completely specialized and philosophical works on the category of language and its relation to teaching, Teacher dialogue, has been shown that Wittgenstein's critiques of the picture theory of language, the criterion of meaning of language, and the theory of ostensive teaching and definition are, though not entirely, largely based on a limited understanding of Augustine's linguistic positions. Thus, the findings of the study suggest that Wittgenstein's criticism of Augustine's view of the narrative of his work was limited to the Confession book and since this autobiographical work is written more for the general audience and Augustine's aim was not to pose complicated and complex language issues and philosophize about them, Wittgenstein's understanding of the geography of Augustine's thought is strongly in doubt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Picture theory of language
  • signify
  • meaning
  • using
  • ostensive teaching
Augustine., (1991), Confessions. Trans. Henry Chadwick. Oxford: Oxford University Press.
Augustine., (1975), De dialectica. trans. with introduction and notes by B. Darrell Jackson from the text edited by J. Pinborg, Dordrecht: Reidel.
Augustine., (1995), De doctrina Christiana. Trans. R. P. H. Green. Oxford: Oxford University Press.
Augustine., (1995), The Teacher, In Against the Academicians; The Teacher. Trans, Peter King. Indianapolis, IN: Hackett, 1995.
Augustine., (1963),  The Trinity. Trans. Stephen McKenna. Washington, DC: The Catholic University of America Press.
Baker and Hacker., (1980), Wittgenstein: Understanding and Meaning, Oxford: Basil Blackwell.
Bearsely, P., (1983), Augustine and Wittgenstine on Language, Philosophy, 58(224), pp. 229-236.
Burnyeat , M., (1987), Wittgenstein and Augustine De magistro. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary, Vol. 61, pp.1 – 24.
Cheung, L., (2014), Meaning Use and Ostensive Definition in Wittgenstein's Philosophical Investigation, Philosophical Investigation, 37(4), pp. 350-362.
Erneling, C., (1993), Why First Language Learning Is Not Second Language Learning Wittgenstein's Rejection of St. Augustine's Concept of Learning, Interchange, 24(4), pp. 341-351.
Hanfling, O., (1989), Wittgenstein's Later Philosophy,  Albany, NY: State University of New York Press.
Harris, J., (1986), Language, Language Games and Ostensive Definition, Synthese, 69(1), pp. 41-49.
Kenny, A., (1974), The Ghost of the Tractatus, In: Understanding Wittgenstein, Royal Institute of Philosophy Lectures, London: Palgrave Macmillan.
Kirwan, C., (2001), Augustine's Philosophy of Language, in The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge: Cambridge.
Lugg, A., (2000), Wittgenstein's Investigations 1-33 a guide and interpretation, London: Routlesge.
McGinn, M., (1997), Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigation, London: Routledge.
Wittgenstein, L., (2009), Philosophical Investigations, Oxford: Wiley-Blackwell.
Wittgenstein, L., (2002), The Blue and Brown Books, Oxford: Wiley-Blackwell.