نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

استدلال‌های اخلاقی بالاخص با شیوه صورت‌بندی موجز و مبتنی بر سنت فیلسوفان تحلیلی از قرن بیستم رواج بسیار یافته است. دستمایه اصلی این مقاله بررسی چالش‌های عملی بر سر راه تحقق یک استدلال اخلاقی کارآمد است. بنجامین دومسل از معدود کسانی است که این موضوع را مورد تحلیل مستقل قرار داده و بر این باور است که استدلال اخلاقی فربه و کمال‌یافته استدلالی نیست که صرفا از اعتبار منطقی برخوردار باشد بلکه باید از چند مانع یا چالش عملی نیز بسلامت عبور کرده باشد. بر همین مبنا، پرسش اصلی در این نوشتار این است که با توجه به دیدگاه دومسل، این چالش‌ها کدام هستند و تا چه حد بجا و روا طرح شده‌اند. انکار مسلمات اخلاقی، بی‌توجهی به نگرش اخلاقی اشخاص، فقدان ژرف‌نگری و غفلت از ابعاد فردی مسائل اخلاقی، عناوین این چهار چالش هستند. یافته‌های مقاله گویای آن است که اولا دومسل در تبیین و اثبات صحیح همۀ این موارد چالش‌برانگیز چندان موفق نبوده و در موارد موفق نیز برخی از حالات آن نیازمند استدلال بهتر یا تبیین بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Four serious Challenges to Ethical Arguments

نویسنده [English]

  • masoud sadeghi

Assistant Professor of Kermanshah University of Medical Sciences

چکیده [English]

Moral arguments, especially in the form of concise formulation based on the tradition of analytical philosophers, have become very popular since the twentieth century. The main focus of this article is on examining the practical challenges to the realization of an effective ethical argument. Benjamin De Mesel is one of the few who has independently analyzed the issue, believing that a rational and perfected moral argument is not a reasonably valid argument, but must have overcome some practical obstacles or challenges. On this basis, the main question in this paper is, in the light of the De Mesel view, what are these challenges and to what extent are they appropriate and valid. The denial of moral determinants, disregard for one's moral attitudes, lack of depth, and neglect of the individual dimensions of ethical issues are the subject of these four challenges. The findings of the article suggest that, first of all, De Mesel is not very successful in explaining and proving all of these challenging cases, and in successful cases, some of them require better reasoning or more explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical reasoning
  • thin moral reasoning
  • thick moral reasoning
  • De Mesel
  • Ethical implications
قرآن کریم
استیونسون، لسلی فورستر (1398)، دوازده نظریه درباره طبیعت بشر، ترجمۀ میثم محمدامینی، تهران: فرهنگ نشر نو.
حلی، علامه (1370)، الجواهر النضید فی شرح منطق التجرید، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: حکمت.
سجادی، جعفر (1373)،  فرهنگ معارف اسلامی، جلد سوم، تهران: کومش.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جهوری اسلامی ایران (1364)، جلد اول، تهران: اداره کل اور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
مولوی جلال‌الدین،محمد بن محمد (1392)، مثنوی معنوی: بر اساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677 ق. و مقابله با تصحیح  و طبع نیکلسون. ، تصحیح، مقدمه و کشف‌الابیات از قوا‌م‌الدین خرمشاهی، جلد دوم.، تهران: دوستان.
Bruce , Michael, Barbone, Steven (ed), (2011), Just the Arguments: 100 of the Most Important Arguments in Western Philosophy, New York: Wiley-Blackwell.
De Mesel, Benjamin., (2016), How Morality Can Be Absent from Moral Arguments, Argumentation, 30(4), pp. 443–463
Glock, Hans-Johann., (2008), What is analytic philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
Jenkins, Mark P., (2006), Bernard Williams: Philosophy Now, Stocksfield: Acumen Publishing Limited.
Moyal-Sharrock, D., Brenner, W. (ed), (2005), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, Dordrecht: Springer.
Ryle, Gilbert., (2009), The thinking of thoughts. What is ‘le Penseur’ doing? In Collected papers volume 2. Collected essays 1929–1968, 494–510. London: Routledge.
Sartre, Jean-Paul., (2007), Existentialism is a Humanism, New Haven: Yale University Press.
Singer, Peter., (1979), Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
Taurek, John., (1977), Should the Numbers Count, Philosophy and Public Affairs, 6 (4), pp. 293 – 316.
Walzer, Michael., (2006). Thick and thin. Moral argument at home and abroad, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Williams, Bernard., (1985.), Ethics and the limits of philosophy, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.