آزادی چون بنیاد علت و دلیل در «متافیزیک دازین» هیدگر

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه در موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

چکیده

این مقاله تفصیل این قول هیدگر است که «آزادی بنیاد علت و دلیل است». مفهوم آزادی مفهومی کلیدی در دوره‌ای از اندیشة هیدگر است که او خود آنرا «متافیزیک دازین» خوانده است. آزادی به نزد وی در وهلة نخست نه مسأله‌ای سیاسی و نه صورتی از علیت است، بلکه اصلی وجود‌شناختی است، پاسخی است به این پرسش که گشودگی عالم بر دازین از چه راهی ممکن می‌شود و چرا چیز‌ها برای انسان پرسش برانگیز می‌شوند و جستجوی او برای یافتن علت و دلیل بر چه بنیادی استوار است. آزادی «بنیاد» فکر کردن با دلیل و استدلال و شکل دادن به ساختار تجربه به مدد دلایل و علل است. هیدگر برای دست یافتن به این بنیاد با فهم پیشینی دازین از وجود شروع می‌کند که شرطِ امکان برقراری نسبت با دیگر موجودات است. اما خودِ امکان فهم ماتقدم وجود موکول به تعالی (برگذشتن) از همة موجودات است. در تعالی جستن، دازین از موجودات برمی‌گذرد و به سمت تمامیت آنها که عالم باشد، می‌رود. خصوصیت اساسی عالم از بهرِ (Umwillen) است. میان از بهرِ که خصوصیت اولیة عالم است و در عالم بودن و آزادی دازین بهم‌بستگی درونی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Freedom as Ground of Cause and Reason in Heidegger's "Metaphysics of Dasein

نویسنده [English]

  • Bahman Pazouki
Assistant Professor of Philosophy at the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
چکیده [English]

This article elaborates Heidegger's statement that "freedom is the ground of ground". The notion of freedom is a key concept in a period of Heidegger's thought that he himself has called it "metaphysics of Dasein". Freedom for him is not primarily a political discussion, nor a question of causality, but an ontological principle, an answer to the question of how the world can be opened to Dasein, and why things become questionable for man and on which ground is based his search for finding reasons, proofs and demonstrations. The freedom is "the ground" of our thinking by means of reasons. Heidegger's way of description how to achieve this foundation begins with Dasein's prior understanding of Being (Sein), which is the condition of possibility to be related to other beings. But the possibility of understanding of Being (Sein) itself depends on the transcendence of all beings. In transcending, Dasein gets beyond beings and moves towards their totality, which is the world. The fundamental characteristic of the world is "for the sake of" (Umwillen). There is an intrinsic interrelationship between "for the sake of", which is the primary attribute of the world and being-in-the-world and the freedom of Dasein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Foundation
  • Transcendence
  • The Universe
  • From the
  • Metaphysics Dazein
  • Heidegger
Görland, I., (1981), Transzendenz und Selbst. Eine Phase in Heideggers Denken, , Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Heidegger, M., (1976), Vom Wesen des Grundes In: Wegmarken. Gesamtausgabe Band 9 (GA 9), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1976), Was ist Metaphysik? In: Wegmarken. Gesamtausgabe Band 9 (GA 9), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1976), Vom Wesen der Wahrheit In: Wegmarken. Gesamtausgabe Band 9 (GA 9), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1978), Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Gesamtausgabe Band 26 (GA 26), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1982), Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie. Gesamtausgabe Band 31 (GA 31), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1991), Kant und das Problem der Metaphysik. Gesamtausgabe Band 3 (GA 3), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., (1997), Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe Band 24 (GA 24), dritte Auflage, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Schmidt, S, W., (2016), Grund und Freiheit. Eine phänomenologische Untersuchung des Freiheitsbegriffs Heideggers, Dordrecht: Springer.