رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشیار فلسفۀ‌ دانشگاه اصفهان

3 دانشیار فلسفۀ دانشگاه اصفهان

چکیده

مفهوم کنش در اندیشۀ هیدگر با فهم و طرح‌افکنی امکان‌ها مرتبط است. طرح‌هایی که دازاین (چونان آنجای وجود) پیش‌می‌افکند، تداعی‌گر طرح (plot) در روایت هستند. گرچه روایت از اصطلاحات هیدگری نیست، برخی مفسران براساس مفاهیم تاریخمندی و زمانمندی دازاین، برداشت روایت‌گرایانه‌ای از اندیشۀ وی داشته‌اند. در این نوشتار بر تفسیری متمایز که مدعی روایتمندی بنیادین دازاین است، متمرکز می‌شویم و ارتباط آن با کنش را بررسی می‌نماییم.  فرضیۀ اصلی ما این است که میان کنشمندی و روایتمندی دازاین، وابستگی متقابل و دوری هرمنوتیکی وجود دارد و هردو به‌جهت مساوقت با فهم و طرح‌افکنی، در بنیاد و ساختار اگزیستانسیال دازاین هم‌سرچشمه‌اند. هدف این بحث این است که نشان دهیم  چگونه نحوۀ روایت و تفسیر ما از زندگی و فهم خویش، می‌تواند تعیین کنندۀ نوع کنش‌های ما باشد. تحلیل این تأثیر، نقش مهمی در فهم ما از نحوۀ اثرگذاری انواع روایات از جمله داستان‌ها، فیلم‌ها، نقدها و ... بر رفتار و خودفهمی ما دارد. درخواهیم یافت که فهم ما از موقعیت و امکان‌هایی که داریم، نوع کنش ما را شکل می‌دهند و هر کنش به‌منزلۀ فهم، گستره‌ای از امکان‌ها را می‌گشاید که در غیرآن صورت بر ما فروبسته می‌ماند؛ این دور پیوسته ادامه دارد و عالم ما را می‌گسترد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation of Action and Narration in Heidegger

نویسندگان [English]

  • seyede Akram Barakati 1
  • Yousof Shaghool 2
  • mohammadJavad Safian 3
1 phd student of philosophy in faculty of literature in Isfahan university
2 Associate Professor of Philosophy, University of Isfahan
3 Associate Professor of Philosophy, University of Isfahan
چکیده [English]

The concept of action in Heidegger is related to understanding and projection. What Dasein projects is something like the plot in narration. Although narration is not a word of Heidegger, some commentators have a narrativistic interpretation based on historicallity and temporality of Dasein. In this writing we focus on a different interpretation based on fundamental narrativity of Dasein and its relation to action. Our basic thesis is that there is a mutual dependence and hermeneutical circle between actuality and narrativity of Dasein; They are both equal to understanding and projection, so coexist in Dasein' s existential structure. The aim of our discussion is to show that how our actions can be influenced by the way of our narration and interpretation of our life and self-understanding. The analysis of this influence has a basic role in our understanding of the way different narrations such as stories, films, criticisms and…, could affect our behavior and our self-understanding. We find that the understanding of our situation and possibilities can form the kind of our action; Every action as understanding, can open a vast area of possibilities which nonetheless stay hidden. This circle continues perpetually and extends our world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Action
  • Narration
  • Projection
  • Self-understanding
هیدگر، مارتین (1389)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
Benjamin M. R., (2014), Narrative, Understanding, and the Self: Heidegger and the interpretation of lived experience.  Doctoral dissertation, Boston University, https://hdl. Handle.net/2144/15262.
F. McNicolls, C., (1998), Self-Understanding and the Care for Being: Heidegger' s Ethical Thought, Doctoral dissertation, McMaster University Hamilton Ontario.
Heidegger, Martin., (1988), The Basic Problems of Phenomenology, Bloomington, IN: Indiana University Press.
ـــــــــــــــــــــــــ., (1997), Plato' s Sophist, trans. Richard Rojcewicz and Andre Schuwer, Bloomington, IN: Indiana University Press.
ـــــــــــــــــــــــــ., (2001), Phenomenological Interpretations of Aristotle: Initiation into Phenomenological Research, trans. Richard Rojcewicz, Bloomington, IN: Indiana University Press.
Pedersen, C. H., (2009), The Concept of Action and Responsibility in Heidegger' s Eearly Thought. Doctoral dissertation, University of South Florida, http: // scholarcommons. Usf.edu/etd/2135.
W.M. Krummel, John., (2013), Reiner Schürmann and Cornelius Castoriadis Between Ontology and Praxis, Anarchist Developments in Cultural Studies, 2: Ontological Anarché: Beyond Materialism and Idealism.