بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استاد یار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

یکی از مفاهیم کلیدی که در متافیزیک توماس نقش اساسی دارد، مفهوم بهره­مندی است، که بر اساس آن، بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار می­کند. بهره­مندی پیشینه­ای در فلسفه افلاطون و بوئثیوس دارد و در عبارات توماس عبارت است از چیزی که به نحوی جزئی، آنچه را که به دیگری به نحو کامل تعلق دارد، دریافت می­کند. از آنجا که متافیزیک وی براساس توجه خاص به «وجود» بنا شده است و وجود نیز هم به خالق و هم به مخلوق نسبت داده می­شود و موجودات از وجود برخوردار هستند، بنابراین باید نوع ارتباط بین خالق و مخلوق مورد مطالعه قرار گیرد و معلوم گردد هرکدام به چه نحو در وجود سهیم­اند. همچنین در رابطه بین وجود و ماهیت، بهره­مندی چه نقشی دارد. این مقاله در نظر دارد با مطالعه آثار توماس آکوئیناس و شارحین و محقیقن به شیوه تحلیلی و پژوهشی مسأله بهره­مندی را بررسی نماید تا منظور از بهره­مندی، انواع بهره­مندی و موارد استعمال مفهوم بهره­مندی در فلسفه توماس مشخص گردد. وی سه نوع بهره­مندی را تشخیص می­دهد که تنها یکی از آنها قابل استناد به خدا و موجودات است. وی با نظریه بهره­مندی رابطه خالق و مخلوق، رابطه ماهیت و وجود، رابطه کثیر با واحد را توجیه می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Participation in‌The philosophy of Saint Thomas Aquinas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mollai Iveli 1
  • mohsen fahim 2
  • mojtaba Jafari Ashqavandi 3
1 PhD student in Theology Department, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Theology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The concept of participation is, one of the key concepts that plays a central role in Thomas's metaphysics, based on which it communicates between creator and creature. It has a Record in the philosophy of Plato and Boethius, And in Thomas's terms, when anything receives in a particular manner that which belongs to another in a total manner. It is said to participate it. Since his metaphysics is based on special attention to "existence", and existence is also attributed to both the Creator and the Creator, and the creatures have existence, therefore, the type of relationship between the creator and the creature should be studied and it appears that each one shares the same in existence. Also, what role does it play in the relationship between existence and Essence? This paper intends, in the analytical and research methodology, to study the problem of participation in Thomas Aquinas philosophy by studying the his works and the scholars to determine that what is the purpose of participation, types of participation and the uses of the concept of participation in Thomas's philosophy. He recognizes three types of participation, of which only one can be attributed to God and beings. He justifies the relation between of creator and creature, the relation of Essence and existence and multiplicative relation with the unit by the participation theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Thomas Aquinas
  • existence
  • Essence
  • Analogy
احمدی، حسن؛ کاکایی، مستانه (1390). معانی وجود از نظر توماس آکوئینی. مجله حکمت و فلسفه، سال هفتم، شماره سوم، صص86-73.
افلاطون (1380)، مجموعه آثار (چهار جلد)، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
آکوئیناس، توماس (1382)، در باب هستی و ذات، ترجمۀ فروزان راسخی، تهران: نشر نگاه معاصر.
آکوئیناس، توماس (1389)، رساله در باب مبادی طبیعت، ترجمۀ ابراهیم دادجو، کتاب ماه فلسفه، شماره 33.
ایلخانی، محمد (1375). وجود از نظر بوئتیوس. مجله فرهنگ، شماره 18، ویژه فلسفه، صص 295-271.
ـــــــــــــــ (1382)، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: سمت.
توکلی، غلامحسین (1387). تمثیل آکوئیناس و مقایسه آن با کلی مشکک. مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، سال چهلم، شماره پیاپی2/81، صص 99-73.
جی بورک، ورنون (1378)، اندیشه و آثار توماس آکوئیناس، ترجمۀ سید حسن اسلامی، کیهان اندیشه، شماره 84، صص 37-16. برگرفته از The Encyclopedia of philosophy ,New York, MacMilan Reference,1996,vol.8,pp.105-114.
دالکورت، جرارد (1383)، توماس و تومیسم، ترجمۀ محمد بقایی، تهران: اقبال.
ژیلسون، اتین (1375)، مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمۀ محمد محمدرضایی، سیدمحمود موسوی، تهران: بوستان کتاب.
ــــــــــــــ (1384)، تومیسم، درآمدی بر فلسفه قدیس توماس آکوئینی، ترجمۀ سید ضیاء الدین دهشیری، تهران: حکمت.
سیدهاشمی، محمداسماعیل (1390)، آفرینش و ابعاد فلسفی آن در الهیات اسلامی و مسیحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
طالب‌زاده، سیدحمید (1390)، نقدی بر طریق توماس آکوئینی در اصالت وجود. نشریه فلسفه، سال 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صص37-58.
علیزمانی، امیرعباس (1386)، سخن گفتن از خدا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کاپلستون، فردریک چارلز ( 1387)، تاریخ فلسفه، ترجمۀ جلال‌الدین مجتبوی، جلد دوم، تهران: سروش.
کاکایی، قاسم؛ رحمانی، منصوره (1390)، بررسی تطبیقی نظریۀ تشکیک ملاصدرا و نظریۀ تمثیل آکوئیناس. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، پیاپی 41، زمستان 1390، صص 156-127.
کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید (1379)، ترجمۀ فاضل خان همدانی، ولیم گلن، هنری مرتن، تهران: انتشارات اساطیر.
محمدرضایی، محمد؛ شریف­پور، مریم (1392)، بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از نظر علامه طباطبایی و آکوئیناس. فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی، سال 22، شماره 88، ص88-59.
Aquinas, T., (1905), Of God and His Creatures: An Annotated Translation (with some abridgement) of the Summacontra gentiles, trans. Joseph Rickaby, Pope's Hall, Oxford, Michaelmas.
ــــــــــــــــــــــ., (1932), De Potentia on the Power OF GOD,trans. English Dominican Fathers Westminster,Html edition by Joseph Kenny, O.P, Maryland: The Newman Press. https://dhspriory.org/thomas/QDdePotentia.htm.  
ــــــــــــــــــــــ., (1983), on being and essence, by Armand Maurer, Toronto: Potifical Institute of Mediaeval Studies.
ــــــــــــــــــــــ., (2006), The Summa Theologica, trans. Fathers of the English Dominican Province: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/12251274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf. index.htm 2006.
Davies, B., (2016), Thomas Aquinas’s Summa Contra GentilesA Guide and Commentary, Oxford: Oxford University Press.
Edward, P., (1967), the Encyclopedia of Philosophy, VOL. 7 and 8, USA, MacMillan, Inc.
John J, K., (1956), the Teaching of Saint Thomas Aquinas on the Participation of Creatures in Good, Master's Theses. Paper 1076. Loyola Layola University Chicago,  http://ecommons.luc.edu/luc_theses/1076.
Kretzmann, N., (1999), the Metaphysics of Creation Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles II, Oxford: Clarendon Press.
ـــــــــــــــــــــــــــــ., Stump, E., (1993), the Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge: Cambridge University Press.
Montagnes, B., (2004), the doctrine of the analogy of being according to Thomas aquinas, Translated by E.M.Macierewski, Milwaukee, Wisconsin: Marquette University press.