نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفۀ هنر دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله بعد از بیان دیدگاه آلن بدیو در خصوص جایگاه هنر به عنوان یکی از شرایط فلسفه، نسبت خاص فلسفۀ او را با هنر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بررسی نوع مواجهۀ او با آثار هنری و شعری تردیدهایی را در خصوص اهمیت و جایگاه واقعی هنر بما هو هنر در دستگاه فلسفی او پدید می­آورد. این تردیدها به برانگیخته شدن انتقادات و دفاعیاتی از سوی منتقدان و شارحان نیز منجر شده است. این مقاله با بررسی گسترۀ معتنابهی از متون و دیدگاه­های بدیو دربارۀ این مسئله و از جمله با بررسی مدعای بدیو در خصوص اخذ مفهوم «رخداد» از شعر استفان مالارمه، استدلال­هایی را ارائه خواهد کرد که نشان می­دهند جایگاه عملی و حقیقی هنر در فلسفۀ بدیو به هیچ وجه آن جایگاه اساسی و غیر قابل حذفی که ادعا می­شود نیست، بلکه بسیار کمتر از آن، در حد یک تفنن فلسفی است که مقولات و مفاهیم ازپیش‌ساخته و پرداخته‌شده را در آثاری که ملاک مشخصی برای گزینش­ آن‌ها وجود ندارد، یافته و عرضه می­کند. ممکن است فلسفۀ بدیو «دربارۀ» هنر حرف­های بسیار جدی برای گفتن داشته باشد، اما نقش هنر در شکل­گیری این فلسفه به هیچ وجه حتی نزدیک به یک «شرط» هم نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Art's Status as a Condition of Alain Badiou's philosophy

نویسنده [English]

  • alireza esmaeilzadeh barzi

PhD graduate in Philosophy of Art, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Alain Badiou considers art as one of the fourfold conditions of his philosophy. That is, if there were no artistic truths for philosophy to address, there would be no philosophy. Such a relationship between philosophy and art, however, is challenging and has provoked critical responses. This article is aimed to evaluate this relationship, which Badiou called conditioning, and to demonstrate the fact that the true status of art in Badiou's philosophy is not the same as he claims. While encountering Mallarme's poetry, like other artistic works he encountered, Badiou regards it as a masked philosophy rather than “art”. He treats artists as if they are philosophers in other genres. Furthermore, there are reasons to conclude that, in spite of "the theory of conditions", there is no discernible interaction between art and philosophy in Badiou’s work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badiou
  • Philosophy
  • Art
  • Conditioning
  • Mallarme
Badiou, A. (1999), Manifesto for Philosophy, N. Madarasz, Trans. Albany, NY:SUNY Press.
ــــــــــــــــــــ (2000), Deleuze: The Clamor of Being, L. Burchill, Trans. Minneapolis: University of Minnesota Press.
ــــــــــــــــــــ (2003), Ethics: An Essay on the Understanding of Evi, P. Hallward, Trans. London,Verso.
ــــــــــــــــــــ (2005a), Being and Event. O. Feltham, Trans. London: continuum.
ــــــــــــــــــــ (2005b), Handbook of Inaesthetics, (A. Toscano, Trans.) Stanford, Stanford University Press.
ــــــــــــــــــــ (2008), Conditions, S. Corcoran, Trans. London, Continuum.
ــــــــــــــــــــ (2009), Logics of Worlds, A. Toscano, Trans. London, Continuum.
ــــــــــــــــــــ (2014), The Age of The Poets, B. Bosteels, Ed., & B. Bosteels, Trans. London, Verso.
Bosteels, B. (2009), "Translator's Introduction", In A. Badiou, Theory of the Subject (B. Bosteels, Trans., pp. vii-xxxvii), London, Continuum.
Clemens, J. (2006), "Had We But Worlds Enough, and Time, This Absolute, Philosopher…" In P. Ashton, A. J. Bartlett, & J. Clemens, The Praxis of Alain Badiou (pp. 102-143), Melbourne, Re.Press.
Feltham, O. (2008), Alain Badiou: Live Theory, London, Continuum.
Gibson, A. (2006), Badiou and Beckett: The Pathos of Intermittency, Oxford, Oxford University Press.
Macherey, P. (2005), "The Mallarme of Alain Badiou", In G. Riera, Alain Badiou, Philosophy and Its Conditions (pp. 109-115), Albany, State Universit y of New York Press.
Power, N. (2015), "Inaesthetics". In S. Corcoran, The Badiou Dictionary (pp. 157-160). Oxford, Oxford University Press.
Ranciere, J. (2004), "Aesthetics, Inaesthetics, Anti-Aesthetics". In P. Hallward, Think Again: Alain Badiou and The Future of Philosophy (pp. 218-231), London, Continuum.
Toscano, A., & Power, N. (2003), "Editors' Introduction: Think Pig!" In A. Badiou, On Beckett (A. Toscano, & N. Power, Trans., pp. xi-xxxiv), Manchester, Clinamen Press.