دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-226