دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-226