پژوهشی در باب نقد بوغوسیان بر رئالیسم درونی پاتنم

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفۀ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پل بوغوسیان در مقام انتقاد از نسبی‌گرایی و برساخت‌گرایی و دفاع از عینیت‌گرایی، به استدلال‌های سه تن از افرادی می‌پردازد که در آرای فلسفی‌شان، نوعی وابستگی واقعیت به توصیف را پذیرفته‌اند. یکی از این افراد هیلاری پاتنم است که بوغوسیان دیدگاه‌های او در باب درهم‌تنیدگی واقعیت و قرارداد را هدف می‌گیرد. بوغوسیان معتقد است که پدیدۀ نسبیت مفهومی مبنای دیدگاه پاتنم در باب درهم‌تنیدگی واقعیت و قرارداد است. در اینجا مراد از پدیدة نسبیت مفهومی، حالتی است که ممکن باشد دو جملة متعارضْ صادق باشند. بوغوسیان پس از شرح این پدیده و رأی پاتنم در باب آن، به نقد رویکرد پاتنم می‌پردازد و نهایتا نتیجه می‌گیرد که این «استدلال» وافی به مقصود نیست و نمی‌تواند درهم‌تنیدگی واقعیت و قرارداد را توجیه کند. در این مقاله استدلال خواهد شد که اولاً پاتنم در همان زمان طرح پدیدۀ نسبیت مفهومی به این نقدها واقف بود و پیشاپیش پاسخ‌هایی به آن‌ها ارائه کرده بود؛ ثانیاً برخلاف تصریح بوغوسیان، دیدگاه پاتنم در باب درهم‌تنیدگی واقعیت و قرارداد مبتنی بر پدیدۀ نسبیت مفهومی نیست و بر استدلال‌های دیگری (استدلال مدل‌تئورتیک و استدلال مبتنی بر ماجرای مغز در خمره) سوار است. بدین‌ترتیب، حتی اگر نقدهای بوغوسیان به این پدیده درست باشد، باز هم دیدگاه‌های پاتنم مبنی بر درهم‌تنیدگی واقعیت و قرارداد و درهم‌آمیختگی ذهن و جهان رد نمی‌شود مگر آن‌که آن دو استدلال نقد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Boghossian's Objection on Putnam's Internal Realism

نویسنده [English]

  • Hamed Ghadiri
PhD graduate in philosophy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Arguing against relativism and constructivism and defending objectivism, Paul Boghossian considers three theories concerning description-dependence of fact, including Putnam's theory on the interpenetration of fact and convention. Boghossian holds that the basis of Putnam's theory is the phenomenon of conceptual relativity; so, if we reject his view about the phenomenon, his theory will be rejected. Accordingly, He explains this phenomenon and criticizes Putnam's attitudes towards it and finally concludes that this ‘argument’ cannot prove Putnam's theory. Here firstly it will be argued that Putnam himself was aware of these objections and had developed some ideas to solve them; so, using his texts and arguments, we try to reply to the main objections of Boghossian to Putnam's view about this phenomenon. Secondly, it will be argued that, in contrast to Bogghossian's belief, Putnam's theory is not based on the phenomenon of conceptual relativity. Instead, the idea of the interpenetration of fact and convention is based on two other arguments: the model-theoretic argument and the argument from the brain-in-a-vat scenario. Therefore, even if Boghossian's objections to Putnam's view about the phenomenon of conceptual relativity were acceptable, they could not reject Putnam's ideas on the interpenetration of fact and convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paul Boghossian
  • Hilary Putnam
  • Conceptual relativity
  • metaphysical realism
  • Objectivism
  • Internal realism
قدیری، حامد (۱۳۹۶)، مسئلۀ عینیت در رئالیسم درونی، رسالۀ دکتری، استاد راهنما: محمد سعیدی‌مهر، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
قدیری، حامد و محمد سعیدی‌مهر (۱۳۹۶)، «پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی»، حکمت و فلسفه، سال سیزدهم، ش1، ص 65-78.
 
Boghossian, Paul. (2007), Fear of knowledge. Against relativism and constructivism. Oxford. Clarendon.
Case, Jennifer. (1997), "On the Right Idea of a Conceptual Scheme". In The Southern Journal of Philosophy 35 (1), pp. 1–18.
ـــــــــــــــــــــــ. (1995), Putnam's "Pluralistic Realism": An Exposition and Defense. Dissertation presented to graduate school of Arts and Sciences of Washington University.
Floyd, Juliet. (2005), "Putnam's "The Meaning of 'Meaning'": Externalism in Historical Context". In Yemima Ben-Menahem (Ed.) Hilary Putnam. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 17–52.
Forrai, Gábor. (2001), Reference, truth, and conceptual schemes. A defense of internal realism. Dordrecht, London. Kluwer Academic.
Hale, Bob; Wright, Crispin., (1997), "Putnam's model-theoretic argument against metaphysical realism". In Bob Hale, Crispin Wright (Eds.): A Companion to the Philosophy of Language. Blackwell.
Putnam, Hilary., (1974). "The Refutation of Conventionalism". Noûs 8 (1), p. 25.
ــــــــــــــــــــــ. (1981a), "Brains in a Vat". In Hilary Putnam, Reason, truth and history. Cambridge. Cambridge University Press, pp. 1–21.
ــــــــــــــــــــــ. (1981b). Reason, truth and history. Cambridge. Cambridge University Press.
ــــــــــــــــــــــ., (1981c). "Two conceptions of rationality". In Hilary Putnam, Reason, truth and history. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 103–126.
ــــــــــــــــــــــ. (1983a), "Equivalence". In Hilary Putnam, Realism and reason. Cambridge, NewYork: Cambridge University Press, pp. 26–45.
ــــــــــــــــــــــ. (1983b), "Why reason can't be naturalized". In Hilary Putnam. Realism and reason. Cambridge, New York, Cambridge University Press, pp. 229–247.
ــــــــــــــــــــــ. (1983c): "Why There isn't a Ready-made World". In Hilary Putnam, Realism and reason. Cambridge, New York, Cambridge University Press, pp. 205–228.
ــــــــــــــــــــــ. (1987), The many faces of realism (The Paul Carus lectures). Newyork. Open Court Publishing Company
ـــــــــــــــــــــ. (1991), Representation and reality. Cambridge, Mass. MIT Press.
ــــــــــــــــــــــ. (1992), "Truth and Convention". In Hilary Putnam, James Conant, Realism with a human face. Cambridge, Mass., London. Harvard University Press, pp. 98–104.
ــــــــــــــــــــــ. (1995), "Comments and Replies, Reply to Simon Blackburn". In Peter Clark, Bob Hale. Reading Putnam. Oxford, UK, Cambridge, Mass. USA. Blackwell.
ــــــــــــــــــــــ. (2001). "Reply to Jennifer Case". Revue Internationale de Philosophie 4, pp. 431–438.
Putnam, Hilary & Conant, James. (1992), Realism with a human face. Cambridge, Mass., London. Harvard University Press.
Sider, Theodore. (2013), Writing the book of the world. Oxford. ClarendonPress.