دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-280 

علمی -پژوهشی

1. جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

صفحه 1-21

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی


4. امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

صفحه 67-87

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی


5. ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

صفحه 89-110

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری


11. قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

صفحه 221-241

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی