علمی -پژوهشی
جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس
جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-21

چکیده
  دیدگاه پرایس در بحث ادراک حسی مبتنی بر داده‎های حسی و نظریۀ آشنایی راسل است. او بین معرفت به داده‌های حسی و پذیرش حسی تمایز می‌گذارد. از نگاه او، باور به جهان خارج در طی این دو مرحله صورت می‌گیرد. داده‌های ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی
دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی

سید احمد حسینی؛ مریم تبریزی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 23-42

چکیده
  مقالۀ حاضر به ارائۀ تقسیم‌بندی جدیدی از معقولات اولی و معقولات ثانی در نظام فلسفی ابن سینا می‌پردازد و می‌کوشد بر اساس این تقسیم‌بندی جدید، جایگاه واقعی مفاهیم فلسفی را در نظام فلسفی ابن سینا نشان ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت
تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت

احمد رجبی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 43-65

چکیده
  در این نوشتار کوشیده‌ایم رویکرد انتقادی هرمنوتیک فلسفی گادامر به هایدگر را دربارة سنت و زبان متافیزیک از طریق بنیادیابی آن در تلقی متفاوت این دو متفکر از مسئلة تناهی حقیقت تفسیر کنیم. مقصود از تناهی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 67-87

چکیده
  در این مقاله بر بحث استطرادی گادامر دربارة چیستیِ وصف «کلاسیک» برای آثار هنری و ادبی تمرکز می‌شود و با شرح آن، به عنوان نمونه‌ای که نحوة حضور و وجود امر تاریخی را در میانة زمانی‌بودن و داعیة حقیقت ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم
ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 89-110

چکیده
  علوم ریاضی، طبیعی و الهی، علومی متمایز، اما هم‌زمان واجد نوعی وحدت­اند؛ این نه وحدتِ جنسی، بلکه به تبعِ وحدتِ خاصِ معنایِ وجود، ساختاری ویژه است که وحدتِ بالنسبه یا وحدتِ به تقدّم و تأخّر نامیده می­شود. ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی
تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی

نرگس زرگر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 111-129

چکیده
  جستار حاضر در پی ارائۀ تبیین روشنی از تفکیک علم و وجود ذهنی، از منظر جوادی آملی، به منظور حل برخی مشکلات شناخت‌شناسی مبتنی بر حکمت متعالیه است. یافته‌های مقاله را می‌توان چنین برشمرد: 1. ضمن اینکه علم ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن
تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن

روح الله سوری

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 131-154

چکیده
  ذات الهی از نگاه عارفان «وجود لابشرط مقسمی» است که به­سبب عدم تناهی و عدم تعیّنش، هیچ­گونه ادراکی نمی­پذیرد. پیامد ادراک­ناپذیری ذات، حکم­ناپذیری اوست که ازسوی عارفان تصریح شده است. نفی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل
زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

علیرضا فرجی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 155-174

چکیده
  رابطۀ ذهن و زبان که امروزه بیشتر با نگاه فیزیکالیستی بررسی می‌شود، ارتباطی پرسش‌برانگیز است. دانشمندان عصب‌شناسی و فیزیولوژیست‌ها، این ارتباط را بیشتر با کاوش بر روی مغز انسان بررسی می‌کنند. فیلسوفان ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه
ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه

جمال کدخداپور؛ سید حسن حسینی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 175-196

چکیده
  مسئلۀ ارادۀ آزاد به لحاظ تاریخی تطورات گوناگونی داشته است. آنچه در دورۀ معاصر با برجسته‌شدن علم تجربی مشاهده می­شود، نسبت ارادۀ آزاد و تعیّن‌گرایی فیزیکی است. با وجود اینکه تعیّن‌گرایی فیزیکی در ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی
تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی

سعید معصومی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 197-219

چکیده
  تحویل علمی یکی از مسائل مهم فلسفة علم است که به دیگر مسائل آن، از جمله به واقع‌گرایی علمی مربوط می‌شود. در این مقاله با اتخاذ موضعی مشخص دربارة «مفهوم تحویل» و «رویکرد به تحویل» که آن را رویکرد ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا
قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 221-241

چکیده
  قاعدۀ الواحد، به عنوان یکی از مهم‌ترین قواعد فلسفی، در جهت تبیین پیدایش کثرات عالم از واحد همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. اغلب فلاسفه مفاد آن را پذیرفته و برخی از متکلمان نیز منکر آن بودند. پذیرش قاعدۀ ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا
دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا

رضا نژادتبریزی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 243-260

چکیده
  پرسش این جستار از دلالت یا عدم دلالت واژة «هو» بر وجود رابط در زبان عربی عصر نزول قرآن است. بدین منظور، آثار ابن سینا به عنوان شاخص‌ترین مدافع دلالت واژه صورت‌بندی شده است. این صورت‌بندی نشان می­دهد ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه
رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 261-280

چکیده
  محور اصلی این پژوهش پی‌بردن به رابطۀ فلسفه و دین در بحث آفرینش از نظر بوئثیوس است. بدین منظور مؤلفه­هایی همچون خلقت موجودات از عدم و علّت‌دانستن خداوند، الگوی خلقت، غیر موجَب‌بودن خداوند در آفرینش، ...  بیشتر