نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه شاهد

3 استاد گروه ادیان و عرفان مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

در این مقاله بر بحث استطرادی گادامر دربارة چیستیِ وصف «کلاسیک» برای آثار هنری و ادبی تمرکز می‌شود و با شرح آن، به عنوان نمونه‌ای که نحوة حضور و وجود امر تاریخی را در میانة زمانی‌بودن و داعیة حقیقت فرازمانیِ آن، به نحو بارزی نشان می‌دهد، کوشش می‌شود تا معنا و چگونگیِ تحققِ آنچه گادامر با استناد به هایدگر، وجود «تاریخ‌مند» یا نحوة وجودِ «تاریخ‌مندی» می‌نامد، به‌روشنی و وضوح درآوریم. گادامر برای آثار کلاسیک، هم‌زمان دو وجه «تاریخی» و «فراتاریخی» قائل است؛ بدین معنی که این آثار با وجود تحقق در گذشته، حضور و استمرارِ فرازمانی در تمامی اعصار دارند. از این حیث، گادامر تداوم امر کلاسیک را بیش از همه، مثالی آشکار از پیوستگی سنت می‌داند که همواره از گذشته با زمان حال پیوند دارد. در خلال این بحث روشن خواهد شد که فهم گادامر از تاریخ‌مندیِ حقیقت، همچنین فهم او از نحوة داعیه‌داریِ حقیقت برای اثر هنری، و نیز نحوة نسبت دادنِ حقیقت به سنت تاریخی، به چه معنا از یک سو گرفتار فرض متافیزیکی یک عرصة فراتاریخی و ادعای ساده‌انگارانة عقلانیتِ بی‌نسبت با واقعیت سنت تاریخی و حجیت خاص آن نمی‌شود و از سوی دیگر، به دام نسبی‌انگاری تاریخی و اصالت تاریخ نمی‌افتد و می‌تواند حضور پایدار حقیقت را در تاریخ نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Classical and Historical Tradition in Gadamer’s Hermeneutics

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rajabi 1
  • Mohammad Ali Rajabi 2
  • Shahram Pazouki 3

1 PhD student in Art Research, Shahed University

2 Assistant Professor in Art Research, Shahed University

3 Professor in Religions and Mysticism, Iranian Institute of Philosophy

چکیده [English]

The Classical and the Presence of Truth in Gadamer’s Hermeneutics.This paper is concentrated on the brief investigation in Gadamer’s book Truth and Method about the meaning of the attribute “classical” which is applied to works of literature and art. Explicating this investigation as an example which shows obviously the manner of presence and existence of what is called “the historical” in the middle of its temporality and its claim for a supratemporal truth, we try to illuminate the meaning of a concept which Gadamer calles - with reference to Heidegger - “historicity” and “historical Being” and applies it to the classical works of art. In this paper we attempt to explain how Gadamer’s investigation on the attribute “classical” can show concretely that his understanding of the historicity of truth, of the claim of works of art for truth and the truth in the historical tradition is not on the one hand involved in assumption of a metaphysical sphere and a naive and abstract rationality which is not related to the reality of the historical tradition and its specific authority, on the other hand is not entangled by historicism and historical relativism, but rather can claim the consistent presence of truth through the history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artwork
  • The Classical
  • Gadamer Tradition
  • Authority
  • Historicity
  • Truth
دیوی، نیکولاس (1394)، «سنت»، گادامر و زیبایی‌شناسی او، ترجمة وحید غلامی پورفرد، دانشنامة فلسفة استنفورد، ص105-110، تهران، ققنوس.
ملپاس، جف (1394)، «رویداد سنت»، گادامر و زیبایی شناسی او، ترجمة وحید غلامی پورفرد، دانشنامة فلسفة استنفورد، ص36-39، تهران، ققنوس.
واینسهایمر، جوئل (1381)، هرمنوتیک فلسفی و نظریة ادبی، ترجمة مسعود علیا، تهران، ققنوس.
Allemann, B (2007), “Das Klassische”, In Historisches Woerterbuch der Philosophie, Herausgegeben von Joachim Ritter, 853-855, Basel: Schwabe AG. Verlag.
Gadamer, Hans Georg (1990), Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, J.C.B. Mohr.
Gama, Luis Eduardo (2006), Erfahrung, Erinnerung und Text, Würzburg,     Königshausen und Neumann.
Grondin, Jean (2000), Einfuehrung zu Gadamer, Tuebingen, Mohrsiebeck.
Lang, Peter Christian (1981), Hermeneutik, Ideologiekritik, Ästhetik. Birnbach: Pan-Verlag R.
Vetter, Helmut (2007), Philosophische Hermeneutik, Unterwegs zu Heidegger und Gadamer. Frankfurt am Main, Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Vosskamp, Wilhelm (2000), “Klassik als Aporie”, In Ästhetische Grundbegriffe, Einbandgestaltung von Willy loeffelhardt, 289-291, Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler.