زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

رابطۀ ذهن و زبان که امروزه بیشتر با نگاه فیزیکالیستی بررسی می‌شود، ارتباطی پرسش‌برانگیز است. دانشمندان عصب‌شناسی و فیزیولوژیست‌ها، این ارتباط را بیشتر با کاوش بر روی مغز انسان بررسی می‌کنند. فیلسوفان به نحو ویژه و با روش فلسفی، از نگاه هستی‌شناختی و معرفت‌شناسانه، این ارتباط را می‌سنجند و روان‌شناسان بر پایۀ ساخت و کار ذهن و روان انسان این کار را انجام می‌دهند. ادموند هوسرل، فیلسوف پدیدارشناس، باور دارد که زبان ابزاری برای انتقال معانی‌است و نه بیشتر. برای وی ذهن ارجحیت و محوریت دارد. ذهن مأوای معانی ایدئالی‌است که نه‌تنها آن را به شکل کامل دربرگرفته‌اند، بلکه محتوای بیان، از نوع زبانی آن نیز چیزی خارج از معانی ایدئال نیست؛ به همین دلیل، هوسرل تلاش می‌کند خلوص بیانی زبان را در امر ایدئال و امر ذهنی جست‌وجو کند. از سوی دیگر، به نظر هوسرل، منطق مورد سوء برداشت قرار گرفته و می‌بایست با روشی نوین که به زعم وی، افزودن حیث التفاتی‌است، بازتعریف شود؛ به همین دلیل، حیث التفاتی بر فرآیند شکل‌گیری اندیشه و طرح هوسرل، یعنی پدیدارشناسی استعلایی که مشتمل بر بحث منطق، ذهن و زبان می‌شود، سیطره یافته است. در این پژوهش تلاش می‌کنیم با تمرکز بر ارتباط میان ذهن و زبان، بنیان این فرآیند را تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Language and Logical Structure of Mind in Husserl’s Phenomenology

نویسنده [English]

  • Alireza Faraji
Assistant Professor in Philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The relation between mind and language which is nowadays generally examined in terms of physicality view is a questionable relationship. The neurologic scientist and physiologist investigate this type of relationship through more surfing human mind. The philosophers more particularly and using the philosophic method, examining this relation by ontology and epistemology and the psychologist do the same based on the structure and works of human mind and psycho. Edmund Husserl, the phenomenologist philosopher, believed that language is a device towards the meaning transformation and not more for this to be highly significant. Mind is the source of meanings which comprises not only this as a perfect form, but also the expressive content, from its linguistic type is nothing outside the ideal meanings. For this, Husserl tries to search the pure linguistic expression in this ideal way and mind. On the other side, based on Husserl, the logic which is the coordinator of the inner and outer world of human mind, is being abused and it should be redefined other than its additional indulgent aspect. Therefore, the indulgent aspect is comprised based on Husserl’s formative thought process and projected as the inferential phenomenology which included the discussion of logic, mind and language. In this research, it is tried to focus on the relationship between mind and language as well as to analyse the expression of the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • Mind
  • Language
  • Logic
  • Phenomenology
  • Intentionality
اسمیت، دیوید ووردراف (1394)، درآمدی بر هوسرل، ترجمۀ محمدتقی شاکری، تهران، حکمت.
بل، دیوید (1376)، اندیشه‌های هوسرل، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران، مرکز.
خاتمی، محمود (1387)، فلسفۀ ذهن، تهران، نشر علم.
مایول، ویکتور ویلارد (1398)، هوسرل، ترجمۀ سینا روئیایی، تهران، نگاه.
مسلین، کیت (1391)، درآمدی به فلسفۀ ذهن، ترجمۀ مهدی ذاکری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
Bernet, Rudolf (2005), Edmund Husserl, Critical Assessment of Leading Philosopher, Vol (IV), Edit by: Rudolf Bernet, Donn Welton, Gina Zahavi, Routledge Publishing, London.
Cunningham, Suzanne (1976), language and the phenomenological Reductions of Edmund Husserl, by Martinus Nijhoff the Hague, Leiden, Boston.
Derrida, Jacques (1973), Speech and phenomena, Translated by: David Allison, Evanston, Northwestern university press, Evanston.
Feichtinger, Johannes (2018), The Worlds of Positivism, Edited by: Johannes Feichtinger, Franz L.Fillafer, Jan Surman, Plagrave-Macmillan, Basingstoke.
Mohanty .J. N.  (1977), Redings on Edmund Husserl's logical investigations, Martinus Nighoff the Hague, Leiden, Boston.
Husserl, Edmund (1969), Formal and Transcendental logic, translated by: Dorion Cairns, Martinus Nighoff the Hague, Leiden, Boston.
ـــــــــــ (2008), Introduction to logic and theory of knowledge, Lectures 1906-07, Trans- Claire Ortiz Hill, Springer, New York City.
ـــــــــــ (2001), logical Investigations, (Volum I) translated by J.N. Findlay. Rutledge pub. London.
ـــــــــــ (1970), logical Investigations (Volum II), Translated by J.N. Findlay, Rutledge pub. London.
ـــــــــــ (2003), philosophy of Arithmetic, Translated by Dallas Willard, springer science and Busineg Media, B.V, New York City.
McLaughlin, Brian (2007), Contemporary Debates in Philosophy of Mind, Edited By: Brian McLaughlin and Jonathan Cohen, Blackwell Pub, LTD. New Jersey.
Mohanty, J.M. (1976), Edmond Husserl's theory of meaning, Martinus Nighoff the Hague, Leiden, Boston.
Welton, Donn (1999), The Essential Husserls, writings in Transcendental phenomenology, Indiana university press, Bloomington, Indiana.