نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبیقی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله تلاش ‌می‌کند ضمن ارائۀ نگرش محتوامحور از نظریۀ حیثِ التفاتی و طرح نظریۀ ‌ایده‌آلیتۀ معنا، نظریۀ دلالت و ارجاع هوسرل را بررسی و از این طریق نسبت وجود و آگاهی را ذیل مقولۀ «عینیت»، در پژوهشهای منطقی واکاوی کند؛ چراکه نسبت وجود و آگاهی را باید در نقطۀ تلاقی نظریۀ حیث‌ التفاتی‌ و عینیت جست. این نقطۀ تلاقی در مناط صدق عینیتِ معنا قابل طرح است که به‌عنوان نتیجۀ فیصله‌بخش نظریۀ دلالت و ارجاع هوسرل عمل می‌کند؛ به همین دلیل، این نوشته پس از ارائۀ نقد هوسرل از نظریۀ علِّی حیث التفاتی برنتانو، نوعی خوانش قیدی از نظریۀ حیث التفاتی مطرح می‌کند که نظریۀ خاص حیث التفاتی هوسرل در پژوهش‌های منطقی است. مطابق این نظریه، همواره سوژه از منظر خود به اُبژه التفات می‌کند و این همان منظر قایم به تلقی سوژه خوانده می‌شود که مشخصۀ ذاتی و حقیقی حیث التفاتی است. سپس نشان خواهیم داد که نظریۀ ‌ایده‌آلیتۀ معنا، از نتایج ساختار سه‌گانۀ حیث التفاتی هوسرل و نگرش محتوامحور حیث التفاتی است. برخلاف ادعای این نظریه که خصیصۀ حقیقی و ذاتی حیث التفاتی جنبۀ پدیدارشناسانۀ آن است، نظریۀ ارجاع و دلالت متناظر با آن، نمی‌تواند شرط عینیت معنا را برآورده کند؛ بنابراین، نظریۀ حیث التفاتی مبتنی بر نگرش محتوامحورِ نابسنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Being and Consciousness in Husserl’s Logical Investigation

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Husseini 1
  • Mahdi Monfared 2
1 Phd Student in Comparative philosophy, Qom University
2 Associate Professor in Islamic Philosophy and Theology, Qom University
چکیده [English]

This article tries to examine Husserl's theory of signification and reference, while presenting a content-oriented view of theory of intentionality and proposing the theory of the ideality of meaning, and thus explores the relation between Being and consciousness under the category of "objectivity" in logical investigation; Because the relationship between Being and consciousness must be sought at the intersection of theory of intentionality and objectivity. This intersection can be proposed in the truth condition of the objectivity of meaning, which acts as the decisive result of Husserl's theory of signification and reference; to this reason, after presenting Husserl's critique of Brentano's causal theory of intentionality, this paper introduces a adverbal reading of theory of intentionality which is Husserl's specific theory of intentionality in logical investigation. According to this theory, the subject always pays attention to the object from his perspective, and this is called the perspectival subjectivity, which is the intrinsic characteristic of the subject. We will then show that the theory of the ideality of meaning is the result of the threefold structure of Husserl's intentionality  and the content-oriented view of intentionality. Contrary to the claim of this theory that its true and inherent characteristic is intentionally its phenomenological aspect, the theory of reference and its corresponding meaning cannot satisfy the condition of the objectivity of meaning; Thus, theory of intentionality is based on an inadequate content-oriented attitude.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • Logical Investigation
  • Intentionality
  • Intentional Content
  • Representation
  • Objectivity of Meaning
  • Signification and Reference
اسپینوزا، باروخ (۱۳۹۵)،  اخلاق، ترجمۀ محسن جهانگیری، چ7، تهران، نشر دانشگاهی.
اسمیت، دیوید وودراف (1394)، هوسرل، ترجمۀ محمدتقی شاکری، تهران، حکمت.
دامت، مایکل (1394)، خاستگاه فلسفۀ تحلیلی، ترجمۀ عبدالله نیک‌سیرت، تهران، حکمت.
زهاوی، دان (۱۳۹۲)، پدیدارشناسی هوسرل، تهران، روزبهان.
سجادی، سیدجعفر (۱۳۴۱)، فرهنگ علوم عقلی، تهران، ابن ‌سینا.
صلیبا، جمیل (۱۳۶۶)، فرهنگ فلسفی، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌‌بیدی، تهران، حکمت.
کاب‌استیونس، ریچارد (۱۳۹۸)، «آغاز پدیدارشناسی: هوسرل و اسلاف او»، آشنایی با پدیدارشناسی، تهران، روزگارنو.
Edwards, Paul (1967), the Encyclopedia of philosophy, Macmillan Library Reference.
Alston, William (1964), Philosophy of Language, New York, Prentice Hall Inc. & Englewood Cliffs.
Atwell, John E. (1977), “Husserl on Signification and Object”, Readings on Edmund Husserl’s Logical Investigations, Springer Netherlands 1977, Pages: 83-93.
Bell, David (1990), Husserl, London and New York, Routledge.
Føllesdal, Darginn (1978), “Brentano and Husserl on Intentional Objects and perception”, in Intentionality, Husserl and Cognitive science, Ed. Dreyfus (1982), H., London, the MIT Press, 31-42.
Drummond, John J. (2008), Historical Dictionary of Husserl’s Philosophy, Scarecrow Press.
Husserl, Edmond (2001), Logical Investigations, trans. J. N. Findlay, London, Routledge.
Kant, Immanuel (1998), The Critique of Pure Reason, translated and editors Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge, Cambridge University Press. 
Locke, John (1955), An Essay Concerning Human Understanding, Clarendon Press.
Mohanty, N. J. (1964), Edmund Husserl's Theory of Meaning, London, The Hague, Nijhoff.
ــــــــــــ (1977), “Husserl’s of The Ideality of Meanings”, in Readings on Edmund Husserl’s Logical Investigations, Springer Netherlands, Ed: Mohanty, N. J.
Searle, John (1983), IntentionalityAn essay in the philosophy of mind, Cambridge, MA: MIT Press .
Inwagen, Peter Van (2009), Metaphysics, Philadelphia, Westview Press.
Alexander, Miller (2005), Objectivity, in the shorter Routledge encyclopedia of philosophy, (Ed) Edward Craig, New York, Routledge, 751-753.
McIntyre, Ronald, & Smith, David Woodruff (1989), “Theory of Intentionality,” in J. N. Mohanty and William R. McKenna, eds., Husserl’s Phenomenology, A Textbook, pages: 147-179.