دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 36، تیر 1400، صفحه 1-260 

علمی -پژوهشی

اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

صفحه 1-19

علیرضا اسمعیل زاده برزی


واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی

صفحه 131-152

سید کیارش شیخ الاسلام؛ سید حمید طالب‌زاده


مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین

صفحه 197-218

زهرا قزلباش؛ مهدی ذاکری؛ حسن مهرنیا