دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 37، دی 1400، صفحه 1-230 

علمی -پژوهشی

معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

صفحه 1-20

ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی


علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی

صفحه 213-230

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو