واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری فلسفۀ دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه اصفهان

چکیده

در مواجهه با متون ادبی، آثار هنری،  فیلم‌ها و ... که سرشار از نسبت‌های میان استعاره‎، روایت‌ و کنش‌ هستند، ممکن است همواره این پرسش مهم مطرح شود که نسبت آن‌ها با یکدیگر و نیز نسبت آن‌ها با فهم ما چگونه است؟ در پژوهش حاضر برای پاسخ به این مسئله، اندیشۀ ریکور را بررسی می‌کنیم. نظریۀ ما این است که فهم در تفکر ریکور، از ویژگی استعاری، روایی و کنش‌مندی برخوردار است. ویژگی استعاری فهم در تفکر ریکور را بر اساس ساختار «به‌منزلۀ» در فهم و درک شباهت‌ها در عین تفاوت‌ها نشان خواهیم داد. در تلقی ریکور روایت و طرح روایی نیز مانند استعاره، امور همگون را از میان امور ناهمگون و متکثر گرد می‌آورد و وحدتی نظام‌مند به آن می‌بخشد. به نظر وی، ابداع و خلاقیت روایی در ارتباط ‌با ارجاع به واقعیت، می‌تواند منشأ کنش‌های فرد و نمودار نسبت فهم و کنش باشد. به ‌این ‌ترتیب، می‌توان گفت در اندیشۀ ریکور، استعاره، روایت و کنش از وجوه ذاتی فهم هستند و در فهم، به نحو مبنایی در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. از آنجا که وی در حوزة هرمنوتیک، متن و فهمِ متن را به فراسوی نوشتار بسط می‌دهد، تحلیل این مطلب، ما را از اهمیت نوع مواجهه‌مان با انواع متون، در مفهوم گستردۀ آن آگاه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relation between Understanding, Metaphor, Narration and Action in Ricoeur's Thought

نویسندگان [English]

  • Sayyede Akram Barakati 1
  • Yousof Shaghool 2
  • Mohammad Javad Safian 2
1 PhD Graduate in philosophy, University of Isfahan
2 Associate Professor in Philosophy, University of Isfahan
چکیده [English]

When we encounter with literary texts, works of art and films which are full of the relations of metaphors, narratives and actions, this important question maybe asked that how is their relationship and how it could be related to our understanding? In the present article, we will discuss Ricoeur's ideas concerning this problem.. Our thesis is that understanding in Ricoeur's thought is metaphoric, narrative and actual in nature. The metaphoric character of understanding will be shown on the basis of the "as" structure and seeing similarities simultaneous with differences. In his idea narration and plot are, like metaphor, gathering the differences with similarities and regulating them as unity. Ricoeur believes that narrative innovation with its referral to reality could be the origin of action and indicate the relation of action to understanding. Thus metaphor, narrative and action are the intrinsic aspects of understanding which are closely and fundamentally related to each other. As, In the area of hermeneutics, he extends the concept of text and its understanding beyond just writing, analyzing this theme will inform us the importance of the way of encountering different kinds of texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ricoeur
  • Understanding
  • Metaphor
  • Narration
  • Action
داونهاور، برنارد و دیوید پلاور (1394)، دانشنامة فلسفة استنفورد: پل ریکور، ترجمة ابوافضل توکلی شاندیز، تهران، ققنوس.
ریکور، پل (1397)، زمان و حکایت؛ پی‌رنگ و حکایت تاریخی، ج1، ترجمة مهشید نونهالی، تهران، نشر نی.
Bedell Stanford (1936) Stanford,W.B,Greek Metaphor, Oxford: B.Blackwell.
Bobcock Gove, Philip (1966), Webstr's Third New International Dictionary, Hardcover.
Jervolino, Domenico (1990), The Cogito and Hermeneutics: The Question of The Subject in Ricoeur,trans. Gordon Poole, Kluwer Academic Publishers.
Mark Baldwin, James (1960), Dictionary of philosophy and Psychology, Hardcover.
Meservy, Joel (2014), Heidegger, Metaphor, and the Essence of Language, Louisiana State University Master's Theses, http://digitalcommens. Lsu.edu/gradschool-theses/277.
Ricoeur, Paul (1978a), “The Metaphorical Process as Cognition, Imgination, and Feeling”, Critical Inquiry, Vol.5, No.1.
ـــــــــــــ (1978b), The Rule of Metaphor, trans. Robert Czerny, London, Routledge.
ـــــــــــــ (1991), “The model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text”, From Text to Action: Essays in Hermeneutics II,  trans. Kathleen Blamey and John B.Thompson, Evanston: Northwestern University Press, pp-125-144.
ـــــــــــــ (1992), Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey, Chicago: University of Chicago Press.
ـــــــــــــ (1994), “Imagination in Discours and in Action”, Rethinking Imagination, eds.Gillian Robinson and  John Rundell, London: Routledge.