کاراندیشی؛ چارچوبی برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

مسئلۀ اصلی در مقالۀ پیش رو این است که چگونه می‌توان در چارچوب نگرشی فلسفی که می‌توان آن را «کاراندیشی» نامید، به مهم‌ترین پرسش‌ها دربارۀ «معنابخشی» کار و مباحث مرتبط با آن پرداخت. به همین منظور تلاش شده است تا ابتدا معنا و اهمیت کاراندیشی تبیین و در پرتو آن، نسبت کار با انسان و انسانیت بررسی شود و دو رویکرد کاراندیشی با «رویکرد بازآفرینی معنای کار» و کاراندیشی با «رویکرد معنوی» توضیح داده شود. در ادامه، نشان داده شده است که کار لزوماً ابزار نیست و می‌تواند هدفی ذاتی در زندگی قلمداد شود؛ به همین دلیل، برخلاف نظر رایج در میان بسیاری از اندیشمندان، می‌تواند نه پدیده‌ای ذاتاً نامطلوب و معنازدا، بلکه ‌خوشایند و معنابخش در شمار آید؛ بنابراین، مرز میان ساعات اشتغال و اوقات فراغت بسیار سیال می‌شود. به تعبیر بهتر، اوقات فراغت نباید به‌گونه‌ای معنا شود که در مقابل کار قرار گیرد یا حتی به‌مثابۀ مکملی برای آن باشد. اوقات فراغت، زمان بیکاری نیست، بلکه شرایطی است مساعد برای انجام‌دادن کارهای مهم، اما مورد علاقه‌ای که بدون کنترل بیرونی یا انگیزه‌های صرفاً اقتصادی شایسته است که آن را از سر اختیار، علاقه و داوطلبانه پی‌گرفت. البته بر پایۀ سطح‌بندی ارائه‌شده از مراتب کار (شغل، حرفه، رسالت یا ندای درون)، همۀ افراد نمی‌توانند به این مرتبه از معنابخشی کار دست پیدا کنند و کار آرمانی خویش را یافته یا خلق نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Philosophical Framework For The Meaning of Work

نویسنده [English]

  • Masoud Sadeghi
Assistant professor in Moral Philosophy, Kermanshah University of Medical Sciences
چکیده [English]

The main issue in the present article is how the most important questions about the "meaning" of work and related issues can be addressed within the framework of a philosophical approach that can be called "work thinking". In this regard, an attempt has been made to first explain the meaning and importance of work thinking and in the light of that, the relationship between work with human beings and humanity and to explain the two approaches of work thinking with the approach of recreating the meaning of work (job crafting) and thinking with the spiritual approach. It is further shown that work is not necessarily a tool and can be considered an intrinsic goal in life. For this reason, contrary to the popular opinion among many thinkers, it can be considered not as an inherently undesirable and meaningful phenomenon, but as pleasant and forgiving. Thus, the line between working hours and leisure becomes very fluid. In other words, leisure should not be meant to be in front of work or even as a complement to it. Leisure is not a time of unemployment, but a condition conducive to doing important but lovable work without proper external control or purely economic motives, which he pursued voluntarily, passionately, and voluntarily. Of course, based on the level of work provided (job, profession, mission or inner voice), not all people can achieve this level of meaning of work and find or create their ideal work. In the end, it is discussed that according model of meritocracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work
  • Workmanship
  • Meaning of Work
  • Levels of Work
  • Profession
  • Leisure
اسوندسن، لارس (1393)، کار، ترجمة فرزانه سالمی، تهران، گمان.
اورلیوس، مارکوس (1398)، تأملات، ترجمة عرفان ثابتی، تهران، ققنوس.
خواجه نصیرالدین طوسی (1387)، اخلاقناصری، به اهتمام عبدالهادی قضایی، تهران، بهزاد.
راسل، برتراند (1395)، در ستایش بطالت، ترجمة محمدرضا خانی، تهران، نیلوفر.
تالستوی، لیو (۱۳۹۹)، مرگ ایوان ایلیچ، ترجمۀ سروش حبیبی، تهران، چشمه.
رین‌کیف، جرمی (1398)، پایان «کار»؛ زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، تهران، اختران.
صادقی، مسعود (1397)، «نگرش فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی به مدیریت و اقتصاد خانواده»، تاریخ فلسفه، سال نهم، ش3، 69-90.
فروید، زیگموند (1385) تمدن و ملالت‌های آن، ترجمة محمد مبشری، تهران، ماهی.
کرافورد، متیو بی (1399)، فیلسوفی در تعمیرگاه؛ جستاری دربارة ارزش کار، ترجمة کمیل سوهانی، تهران، ترجمان.
کشفی، جعفر بن ابی اسحاق (1375)، میزان‌الملوک و الطوائف صراط‌المستقیم فی سلوک‌الخلائف، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم.
گندمی نصرآبادی، رضا (1389)، «روش‌شناسی فلسفی ولفسون (روش فرضی- استنتاجی)»، روش‌شناسی علوم انسانی، سال شانزدهم، ش64 و 65، 191-209.
مور، تامس (1399)، کار همچون زندگی، ترجمة محمدرضا سلامت، تهران، فرهنگ نشر نو.
میشلمن، استفن (1398)، فرهنگ اگزیستانسیالیسم، ترجمة ارسطو میرانی، تهران، پارسه.
ولف، جاناتان (1398)، چرا امروز مارکس را باید خواند؟، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، آشیان.
 
Bentham,  J. (2002), Deontology; together with a table of the springs of action; and the article on utilitarianism, the collected works of Jeremy Bentham, London, Oxford university press.
Bunge,  M. A. (2013), Medical philosophy; Conceptual issues in medicine,  London , World Scientific Publishing Company.‏
Gilliam ,Christopher G.  (2001) The Job Search Advisor, New York, I Universe writers club press.
Demerouti, E. (2014). “Design your own job through job crafting. European Psychologist, 19(4), 237–247. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000188
Farr,  Michael (2006), Overnight career choice ; discover your ideal job in just a few hours, (JIST's help in a hurry series) , Michigan, JIST Publishing.
Heidegger,  M. (1995), The fundamental concepts of metaphysics; World,  finitude,  solitude, Bloomington ,Indiana University Press.
Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2008). “Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research”. Psychology of Religion and Spirituality, S(1), 3–17. https://doi.org/10.1037/1941-1022.S.1.3
Japan Management Association (1986), Kanban just-in time at ToyotaManagement begins at the workplace, translated by D.J. Lu, Florida ,CRC Press.
Marcuse,  Herert (1974), Eros and Civilization; Philosophical Inquiry into Freud, Boston, Beacon Press.
Marx,  K. (2000), Karl Marx;  selected writings, Edited y David McLellan, London, Oxford University Press.
Marx,  K.  & Engels,  F. (1998), The german ideology, Transcription:  Tim Delaney,  Bob Schwartz,  Brian Basgen. Marx/Engels Internet Archive (marxists.org).
Masuda,  Y. (1981), The information society as post-industrial society, Tokyo, Institute for the Information Society.‏
Pieper,  Josef (1998), Leisure,  the basis of culture, South Bend,  Agustin Press.‏
Pollard,  S.,  Owen,  R.,  & Salt,  J. (1971), Robert Owen,  prophet of the poor; essays in honour of the two hundredth anniversary of his birth, Lewisburg, Bucknell University Press.‏
Rosso,  B. D.,  Dekas,  K. H.,  & Wrzesniewski,  A. (2010), On the meaning of work:  A theoretical integration and review. Research in organizational behavior30,  91-127.‏
Siméon,  O. (2017), Robert Owen’s Experiment at New Lanark; From Paternalism to Socialism, New York, ,Springer.
Smedley,  J.,  Dick,  F.,  & Sadhra,  S. (Eds.), (2013), Oxford handbook of occupational health, London, OUP Oxford.‏
Wrzesniewski ,  Amy & Dutton,  Jane E (2001), “Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work, The Academy of Management Review,  Vol. 26,  No. 2, 179-201.
Wrzesniewski,  A.,  McCauley,  C.,  Rozin,  P.,  & Schwartz,  B. (1997), “Jobs,  careers,  and callings;  People's relations to their work”, research in personality, 31(1),  21-33.