بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر تأملات هایدگر را دربارۀ تفکر شاعرانۀ هولدرلین از منظر مسئلۀ اساسی روی‌آورندگی به غیر در نظر می‌آورد. پس از خارج‌شدن فلسفه‌های غربی از اطلاق اولیه‌شان، این مسئله پیش روی متفکران غربی قرار گرفت که اگر دیگر امکان دفاع از اطلاق فلسفه و تمدن غربی میسر نیست، چگونه می‌توان به دیگری و غیر نظر کرد؟ متفکران غربی، از جمله هایدگر، پرسش مذکور را چنان جدی مطرح کردند که از پی طرح آن، در جست‌وجوی راه‌های تازه‌ای در تفکر به قصد پی‌جویی سرآغازهای اصیل‌تر برآمدند. در این مقاله کوشش‌های هایدگر در پیمودن این راه را با نظر به آنچه خود او «تفکر شاعرانۀ هولدرلین» نامیده است، دنبال می‌کنیم. بدون تردید، از نظر هایدگر شعر برخلاف تصور اندیشۀ متافیزیکی که آن‌ را در مرتبه‌ای فروتر از مفهوم‌پردازی فلسفی قرار می‌دهد، جایگاه اصیلی است که در آن امکان آشکارگی اصیل عالم فراهم می‌شود. هایدگر در این آشکارگی اصیل، امکان فراروی از ضابطۀ غالب فرادهش غربی، یعنی ضابطۀ سوژه-ابژه را دنبال می‌کند. مادام که غیر (دیگری) به‌مثابۀ ابژه‌ای بی‌روح و خالی از هر نوع تمایز پیشاروی ما قرار گیرد، آنچه از مواجهه با دیگری برجا می‌ماند، فقط شبحی رنگ‌پریده از دگربودگی است که به‌سختی نشانی از حقیقتِ دیگری دارد؛ بنابراین، پرسش‌های راهنمای مقالۀ حاضر این است که چگونه می‌توان در پرتو تفکر شاعرانۀ هولدرلین در جوار دیگری سکنی گزید؟ تفکر شاعرانه چه امکاناتی برای روی‌آورندگی اصیل به غیر فراهم می‌آورد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading Heidegger's Interpretation of Holderlin's Poetic Thought in the Light of Intention to Other

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamal Same 1
  • Mohammadjavad Safian 2
  • Ali Karbasizadeh Esfahani 2
1 PhD Student of Philosophy, Isfahan University
2 Associate Professor of Philosophy, University of Isfahan
چکیده [English]

The article considers Heidegger's reflections on Holderlin's poetic thought from the perspective of fundamental intention to the other. After the departure of Western philosophies from their original application, these issues came to the forefront of Western thinkers. If it is no longer possible to defend the application of Western philosophy and civilization, how can one see the other? Western thinkers, including Heidegger, took the question so seriously that after asking it, they began to take new ways of thinking in order to seek more original beginnings. In this article, we follow Heidegger's efforts to follow this path in the light of what he himself called “Holderlin's poetic thinking”. Undoubtedly, from Heidegger's point of view, poetry, contrary to the notion of metaphysical thought, which places it at a lower level than philosophical conceptualization, is the original position in which the genuine revelation of the world is possible. In this original revelation, Heidegger seeks the possibility of transcending the dominant criterion of Western tradition, the subject-object criterion. As long as the other is presented as inanimate object devoid of any kind of distinction, what remains of the encounter with the other is merely a pale specter of otherness that hardly signifies the other's truth. So the guiding questions of this article are how to reside beside the other in the light of Holderlin's poetic thinking? What possibilities does poetic thinking provide for the original intention to the other?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Holderlin
  • Poetic Thinking
  • Intention to the Other
  • Subject-Object Criterion
هگل، ویلهلم فردریش (1399)، پیشگفتار هگل بر پدیدارشناسی روح، ترجمۀ سیدجمال سامع، تهران، گام نو.
یانگ، جولیان  (1387)، فلسفۀ هنر هایدگر، ترجمۀ امیر مازیار، تهران، گام‌ نو.
 
Hegel, George Wilhelm Friedrich (1999), Lectures on the History of Philosophy, Trans by E.S.Haldane and F.H. Simon, Thoemmes. 
Heidegger, Martin (1991), Ga 9, Wegmarken, Von Herrmann, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
ــــــــــــــــ (1981), Ga4, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
ــــــــــــــــ (1982), Ga52, Hölderlin's Hymne “Andenken”, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
ــــــــــــــــ (1980), Ga 39, Hölderlin's Hymnen “Germanien” und der Rhein, von S.Ziegler, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
ــــــــــــــــــ (1962), Being and Time, Translated by J. Macquarrie and T.Robinson, Oxford, Blackwell.
ــــــــــــــــــ (1996), Hölderlin's Hymnthe “Ister”, Translated by William Mcneill and Julia Davis, Bloomington, Indian University.
ــــــــــــــــــ (1959), An Introduction to Metaphysic, Trans by Ralph Manheim, University Press.
 ــــــــــــــــــ(1971).Poetry, Language, Thought, Translated by A. Hofstadter, New York, Harper and Row.
Zimmerman, Michael (1993), “Heidegger, Buddhism and deep ecology”, The Cambridge Companion to Heidegger, Edited by Charles Guignon.Cambridge University.