دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 38، تیر 1401، صفحه 1-224 
تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد

صفحه 189-204

سعید یوسفی؛ سجاد محمود رباطی