دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 39، بهمن 1401، صفحه 1-267 

علمی -پژوهشی

کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت‌فرهنگ

صفحه 1-15

علیرضا آرام؛ بهاره گراوندی


نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود

صفحه 35-56

پیمان جباری؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوسن