مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با تمرکز بر اندیشه‌های حکمی – عرفانیِ ابن عربی، عارف بلندآوازۀ مسلمان، و سورن کیرکگور، فیلسوف و متأله دانمارکی، که از او در مقام بانیِ اگزیستانسیالیسم یاد می‌شود، مقایسۀ ابتلای ابراهیم به قربانیِ فرزند در روایت مسیحی و اسلامی را محور پژوهش خویش قرار داده است.  ابن عربی در فَصِّ اسحاقیِ فصوص‌الحکم و کیرکگور در کتاب ترس و لرز دست به تأویل و تفسیر آزمون ابراهیم زده‌اند. پرسش اصلی تحقیق، مبانی و مبادیِ مؤثّر بر اندیشۀ ابن عربی و کیرکگور در تأویلِ روایت مذکور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند وجه افتراقِ دیدگاه‌ ابن عربی و کیرکگور در نوع نگاهی است که هر یک به انسان و جایگاه او در نظام آفرینش دارند. اختلاف دیدگاهی که بر بنیاد آن، ابراهیم شهسوار ایمان و مؤمنِ به لطفِ محال در دیدگاه کیرکگور و مردود در تأویل صورتِ اسحاق به گوسفند به روایت ابن عربی است. در دیدگاه کیرکگور، انسان، فردِ تنها و مسئول در پیشگاه خداوند و در عرفان ابن عربی، رؤیای ابراهیم در ذبحِ فرزند، از یک‌طرف مدخلی برای ورود به عرصۀ مباحث رؤیا و خیال و از طرف دیگر دست‌آویزی برای شرح و بسط مباحث وحدت وجودی و جایگاه انسان کامل در عالَم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی و با اتکاء به داده‌هایی که از طریق منابع کتابخانه‌ای گرد آمده‌اند، ابتدا به مقایسۀ جایگاه انسان در نظام فکری ابن عربی و کیرکگور پرداخته و سپس آراء آن دو در باب روایتِ قربانیِ اسحاق را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Narrative of the Sacrifice of Son by Abraham in Ibn ʿArabī's Mysticism and Kierkegaard's Existentialist Attitude

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sarebannejad 1
  • Mohammad Akvan 2
1 PhD student of Advanced Art Studies, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sacrifice of Isaac by the command of God and by the hand of Abraham is a common narrative between Judaism, Christianity and some sects of Islam. In addition to Muslim and Christian sages and theologians such as Ibn ʿArabī', Kierkegaard, Augustine and Aquinas, this narrative has also attracted the attention of philosophers such as Thomas Hobbes, Kant, Hegel, Emmanuel Levinas and Derrida. Verses 1 to 19 of Chapter 22 of the Torah Genesis are the narration of Jehovah's command to Abraham to sacrifice Isaac. A command that Abraham, together with Isaac and his two slaves, traveled a three-day journey to Mount Moriah to fulfill, and just when Abraham took out the knife to slaughter his son, Jehovah's angel called him from the sky and forbade him to perform the sacrifice. Some church fathers, such as Clement and Tertullian, considered this story to be a prototype of Jesus' ascension to the cross. The explicit mention of the covenants and especially Paul's emphasis on the eternal power of God on the one hand and Abraham's faith in this absolute power that can bring even a slaughtered and dead child back to the arms of the father, and also Abraham's faith and suffering in this test are at the center Kierkegaard's attention and reflection are placed in various works such as Repetition, Either/Or, and especially Fear and Trembling. In the Holy Quran, the clearest reference to this narration is in verses 101 to 113 of Surah "As-Saaffat". This essay focuses on the religious-mystical thoughts of Ibn ʿArabī', a famous Muslim mystic, and Søren Kierkegaard, a Danish philosopher and theologian, who is mentioned as the founder of existentialism, compares Abraham's divine experiment to son sacrifice in Christian and Islamic narratives as the focus of his research. Ibn ʿArabī' in Isaac section of Fusus al-hikam (The bezels of wisdom) and Kierkegaard in the book of Fear and Trembling have attempted to interpret the divine experiment of Abraham. The main question of the research is the foundations and principles influencing the thought of Ibn ʿArabī' and Kierkegaard in the interpretation of the mentioned narrative. The results of the research show that the difference between the views of Ibn ʿArabī' and Kierkegaard is the type of view that each of them have on man and his place in the order of creation. The difference of opinion based on which is Abraham, the knight of faith and a believer in the “strength of absurd” in Kierkegaard's view and rejected in the interpretation of Isaac's face as a sheep according to Ibn ʿArabī'. Using the comparative method and relying on the data collected through library sources, this paper first compares the position of man in the thought system of Ibn ʿArabī' and Kierkegaard and then studies the opinions of both of them about the narrative of Isaac's sacrifice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn ʿArabī'
  • Kierkegaard
  • Abraham. Isaac
  • Sacrifice
  • Existentialism
قرآن مجید.
عهد جدید، بر اساس کتاب مقدس اورشلیم. (1399)، ترجمۀ پیروز سیار، تهران، نی.
عهد عتیق، کتاب‌های شریعت یا تورات، بر اساس کتاب مقدس اورشلیم (1399)، ترجمۀ پیروز سیار، تهران، هرمس.
آملی، سیدحیدر (1368)، نقد النقود فى معرفة الوجود (جامع الأسرار)، تهران، علمی و فرهنگی.
ابن‌ترکه، صائن‌الدین (1378)، شرح فصوص الحکم، جلد 1، قم، بیدار.
ابن‌ عربی (2011)، الفتوحات المکیة ، جلد 1 و 2 و 3، بیروت، دارالمعرفة.
ـــــــــــــــ (2018)، فصوص‌الحکم، جلد 1، تحقیق عاصم إبراهیم الکیالی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
امین، سیدحسن (1376)، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی، تهران، بعثت.
جامی، عبدالرحمن (1370)، نقدالنصوص فی شرح نقش‌الفصوص، مقدمه و تعلیق ویلیام سی. چیتیک، مقدمه جلال‌الدین آشتیانی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
ـــــــــــــــ (1425)، شرح فصوص‌الحکم، تحقیق عاصم ابراهیم کیالی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
ـــــــــــــــ (1394)، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحیح و مقدمه محمود عابدی، تهران، سخن.
عفیفی، ابوالعلاء (1392)، شرحی بر فصوص الحکم (شرح و نقد اندیشه ابن عربی)، ترجمۀ نصرالله حکمت، تهران، الهام.
قیصری، داوود (1386)، شرح فصوص‌الحکم، به کوشش سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران، علمی و فرهنگی
کاپلستون، فردریک (1396)، تاریخ فلسفه، ج 9، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، علمی و فرهنگی
کیرکگور، سورن (1400الف)، ترس و لرز، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران، نی.
ـــــــــــــــ (1400ب)، یا این / یا آن، ج 2،ترجمۀ صالح نجفی، تهران، مرکز.
ـــــــــــــــ (1399)، تکرار، ترجمۀ صالح نجفی، تهران، مرکز.
مک‌کواری، جان (1399)، وجودگرایی، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس.
Anderson, Susan Leigh. (1999), On Kierkegaard (Wadsworth Philosophers Series), Boston, Cengage Learning.
Bellah, Robert Neelly & others (1985), Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life, Berkeley, California: University of California.
Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Kierkegaard, Stewart, John. (Ed.). (2015), New Jersey, Wiley-Blackwell.
Caputo, John D. (2008), How to Read Kierkegaard, New York: W. W. Norton & Company.
Carlisle, Clare (2007), Kierkegaard: A Guide for the Perplexed, London, Continuum.
Encyclopedia Judaica (Second Edition), Skolnik, Fred, (Ed.), (2007), New York: MacMillan
Evans, C. Stephen (2009), Kierkegaard: An Introduction, Cambridge, Cambridge University.
Kierkegaard, Søren (1999), Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, Edited and Translated with Introduction and Notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong, New Jersey, Princeton University.
ــــــــــــــــــــ (1973), The Journals, quoted in Robert Bretall, A Kierkegaard Anthology, Princeton: Princeton University.
Krishek, Sharon (2015), The existential dimension of faith in Daniel Conway (Ed.). Kierkegaard's Fear and Trembling: A Critical Guide (Cambridge Critical Guides), Cambridge: Cambridge University.
Lippitt, John (2015), The Routledge Philosophy GuideBook to Kierkegaard and Fear and Trembling, London, Routledge.
The Oxford Companion to the Bible, Metzger, Bruce & Coogan, Michael (Eds.). (1999), Oxford: Oxford University.
Walsh, Sylvia. (2009), Kierkegaard: Thinking Christianly in an Existential Mode (Christian Theology in Context), Oxford: Oxford University.