تحلیل یک رویکرد در مسئلۀ هویّت شخصی؛ بازخوانی هویّت روایی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری کلام و فلسفۀ دین واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در فلسفه، مبحث هویّت شخصی بوده است. پرسش از کیستی انسان، در تمام حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی و روان‌شناسی نشان از همیشگی‌بودن این دغدغه نزد متفکران داشته است. با توجه به مطالعۀ سیر تاریخی در علوم مختلف انسانی،جنبه‌های متفاوتی از این مسئله بازگو و بررسی شده است. هم‌پوشانی برخی از ارزیابی‌ها در حوزه‌های مختلف باعث شده است که  متفکران متوجه شوند ذات این پرسش فلسفی‌است؛ به عبارت دیگر، اندیشمندان در زمینه‌های مختلف در بحث هویّت شخصی همواره با پاسخ‌های خود تا حدود بسیاری به این امر اذعان کرده‌اند. با توجه به این مطلب، در این نوشتار ابتدا پرسش هویّت شخصی  را تشریح می‌کنیم و سپس با پاسخ‌های فیلسوفانی چون جان لاک و همچنین برخی تحلیل‌های متأخران در حوزۀ فلسفۀ ذهن، نشان خواهیم داد که ذات این پرسش هرمنوتیکال است. در سنت هرمنوتیکی نیز با نگاهی کوتاه، رهیافتی به هویّت شخصی خواهیم برد. ریکور به‌عنوان یکی  از متفکران سنت هرمنوتیکی دغدغۀ هویّت شخصی را در بستر هرمنوتیکی  تحلیل می‌کند. او تلاش می‌نماید تا با رهیافت هرمنوتیکی خود پاسخ‌های مناسبی برای این پرسش تقریر کند. رهیافت ریکور بر بستر خاصیت ذاتی تجربۀ انسان، یعنی روایت بنا شده است. این پژوهش با تحلیل آرای ریکور درصدد است تا با یافتن نسبتی مناسب میان هویّت شخصی و روایت و همچنین بازخوانی نقدها بر پاسخ‌های انتزاعی به این پرسش، پس‌زمینۀ مناسبی به نام هویّت روایی را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One Approach to The Question of Personal Identity: Re-reading Narrative Identity

نویسنده [English]

  • Seyed Amirreza Mazari
PhD graduate of Kalam and Philosophy of Religion, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

One of the main questions that philosophy has sought to answer is Personal Identity. Philosophical, sociological, and psychological thinkers have, throughout the history, always shown great interest in the history of Personal  identity question. Various human sciences have considered various aspects of this question. Since these aspects share some similarities, thinkers have been suggested that the nature of this question is philosophical. In other words, their responses that originate from various sciences show their agreement. This study presents the question of Personal  identity and aims to show that this question has a hermeneutic nature. It seeks to explain the question of Personal identity, the responses that some philosophers such as John Lock have come up with, and criticisms of late philosophers of mind. From a hermeneutic perspective, the personal identity is also approached yet in brief. Ricoeur who was a thinker with hermeneutic concerns analyzes the question of identity through hermeneutic. He seeks to come up with a suitable response to this question. The present study analyzes his ideas. This aims to suggest narrative identity as a suitable background. It is done through identifying an appropriate relationship between Personal  identity and narrative and through re-reading the criticisms to abstract responses to the question of Personal identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Identity
  • Narrative Identity
  • Narrative
  • Selfnes
  • Sameness
پروست،مارسل (1378)، در جستجوی زمان از دست رفته، ترجمۀ مهدی سحابی، ج 8، زمان بازیافته، تهران، نشرمرکز.      
گاتشال،جاناتان (1395)،حیوان قصه‌گو، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی(1398)، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
مسلین، کیت (1390)،فلسفۀ ذهن، ترجمۀ مهدی ذاکری، تهران، علمی و فرهنگی.
مک اینتایر، السدیر (1390)، در پی فضیلت، ترجمۀ حمید شهریاری و محمدعلی شمالی، تهران، سمت.
لاک ،جان (1380)،جستاری در فهم بشر، ترجمۀ صادق رضازاده شفق، تهران، شفیعی.  
 
Bruner, J. (2002), Making Stories: Law, Literature, Life, Cambridge, MA, Harvard  University.
Bruner, J.(2004), Life as Narrative,Socical Reasearech, An International Quarterly, 71(3), 691-710.
Crites, S. (1971), The narrative quality of experience, Journal of the American academy of religion, 39(3), 291-311.
Erikson,  Erik (1968), Identity,Youth and Crisis, New York, W.W. Norton.
  Gadamer.H. G .(1975) , Truth and Method, Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marsh, Continuum Publishing Group.
Hardy, Barbara (1968), “Towards a poetics of fiction: An approach through narrative”, Novel, (2),5-14.
Jackson, M .(2002), “The exterminating angel, reflections on violence and inter subjective reason, Focaal”, European journal of Anthropology,39,137-48.
Laing, R.D. (1965), The Divided Self, Harmondworthth, Penguin.
Pannenberg, W .(1970), What is Man?, Philadelphia, Fortress.
Parfit, D. (1984) Reasons and Persons, Oxford, Clarendon.
Ricoeur, P. (1991), Narrative Identity, Translated by David Wood, in Narrative and Interpretation On Paul Ricoeur, New York, Rutledge.
ـــــــــــــــ (1992), Oneself as Another, Translated Kathleen Blamey, London, The University of Chicago, Ltd.
ـــــــــــــــ (2010), Time and narrative (Vol. 3), University of Chicago.
Schechtman, M .(1996), The Constitution of Selves, Ithaca, Cornell University.
Shoemaker, S .(1963), Self-Knowledge and Self- Identity, Ithaca, New York, Cornell University.
Stroup, G, W. (1997), The promise of narrative theology, Recovering the gospel in the church, Wipf and Stock.
Zahavi, Dan. (2007), “Self and Other, The Limits of Narrative Understanding”, Royal Institute of Philosophy Supplement , Volume 60 , May 2007, 179 – 202.