واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی گروه آموزشی فلسفه دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jop.2022.349213.1006746

چکیده

هوسرل در پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی «شهود مقولی» را مورد بحث قرار می‌دهد. در شهود مقولی با اضافه‌ای فوق بر ادراکات حسی سر و کار داریم که در مرحلة انتقال ادراک حسی به گزاره‌ای محمولی بدان افزوده می‌شود. مسئلة مقالة حاضر تبیین جایگاه شهود مقولی و نسبت آن با ادراک از نظرگاه هوسرل در پژوهش‌های منطقی اوست. ضرورت و اهمیت این مسئله آن اندازه است که می‌توان آن را شالوده و سنگ‌بنای پدیدارشناسی و هر نظریة شناخت آینده دانست و حتی هایدگر آن را یکی از چهار موضوع اصلی پدیدارشناسی هوسرل برمی‌شمرد. روند بحث با توضیح تفاوت «ادراک»، «شهود»، «ابژه» و «پُرشدگی» آغاز می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیلی _ توصیفی رابطة شهود مقولی با عناصر مقولی تفکر، تقابل افعال بسیط و مقولی، مراحل افعال در شهود مقولی تألیفی، نقش مهم احساس در شهود مقولی و در کنار شهود مقولی تألیفیْ شهود ایدتیک بررسی خواهد شد. یکی از دستاوردهای این نوشتار شرح مراحل سه‌گانة شهودهای مقولی تألیفی است: ادراک بسیط ابتدایی از کل، ادراکات تقسیم‌کننده به اجزای فرعی، و التفات تألیفی مقولی بالفعل. نوآوری این نوشتار در این است که از نظر هوسرل ما همان‌طور که از ابژه‌های حسی شهود داریم، شهود عقلی و شهود مقولی نیز داریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of categorial intuition in Husserl's Logical Investigations

نویسنده [English]

  • Seyyed Muhammad Taqi Shakeri
Member of the faculty of the Department of Philosophy, University of Islamic Denominations, Tehran, Iran
چکیده [English]

Husserl discusses "categorial intuition" in the sixth investigation of Logical Investigations. In categorial intuition, we are dealing with sensory perceptions with the surplus, which is added to a predicative assertion at the stage of transferring sensory perception. The problem of the present article is to explain the position of categorial intuition and its relationship with perception from Husserl's point of view in his Logical Investigations. The necessity and importance of this issue is such that it can be considered as the foundation of phenomenology and any future knowledge theory, and even Heidegger considered it one of the four main issues of Husserl's phenomenology. The discussion begins with an explanation of the difference between "perception", "intuition", "object" and "fulfillment". Then, using the analytical-descriptive method, the relationship of categorial intuition with the categorial elements of thinking, the contrast between simple and categorial acts, the stages of acts in synthetic categorical intuition, the important role of sensation in categorial intuition, and eidetic intuition will be investigated next to synthetic categorial intuition. One of the achievements of this article is the exposition of the three stages of synthetic categorial intuitions: simple perception of the whole, subdividing perceptions, and categorial synthetic intention. The innovation of this article is that, according to Husserl, we have intellectual and categorial intuition just as we have intuition of sensory objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Categorial intuition"
  • sensory intuition"
  • founding acts"
  • simple acts"
  • categorial acts"
  • , "
  • eidetic intuition"