تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

10.22059/jop.2022.347696.1006738

چکیده

هانا آرنت، متفکرسیاسی برجستۀ قرن بیستم، در آرائش دربارۀ ارتباط وثیق پراکسیس و غلبه ‌بر تمامیت‌خواهی که آن را محصول از خودبیگانگی ، انفعال و انزوای انسان مدرن می‌داند، مسیری متمایز از استادش مارتین هایدگر پیموده است. آرنت به شیوه‌ای پدیدارشناسانه به تحلیلی تاریخی دست می‌زند تا وضع بشر را از دوران پیشاسقراطی تا کنون، مورد بررسی قرار داده و نقش تقابلی نظر و عمل را در شکل گیری این وضعیت تبیین کند. پرواضح است که او در این مسیر، همانند هایدگر به نقد سنت متافیزیک غربی پرداخته باشد؛ اما آرنت برخلاف هایدگر که بر انکشافِ هستی دازاین به‌مثابۀ آشکارگی حقیقت تاکید می‌کند، از «وجود» به‌ «نمود» سوی‌گردانی کرده و انکشاف را در آشکارگی کیستی عمل‌ورز که از طریق دو‌ نمود عمل و گفتار در ساحت عمومی رخ می‌نماید، مورد بررسی قرار می‌دهد. آرای آرنت با تاکید بر لزوم حضور انسان‌ها و هم‌کنشی‌شان در سپهر متکثر همگانی به‌منظور برون‌رفت از بحران تمامیت‌خواهی، ازخودبیگانگی و غربت از کرۀ ارض، در تقابل با آن‌چه وی دازاین خود تنها انگاشته شدۀ هایدگری نامیده قرار گرفته و به بوتۀ نقد کشیده شده است. دازاینی که به عقیدۀ آرنت گرچه در-عالم-بودن است، اما غرق شدن در کثرت همبودهای خویش را عامل هرزه‌درایی و سقوط به زیستنی متوسط و بی‌اصالت می‌پندارد و از اینرو زیستنی خداگونه و مثالی را در تفرد خویش ارحج می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Contrast between the Concept of Hannah Arendt's Actor and Heideggerian Solipsistic Dasein according to Arendt's Criticism of Heidegger in Clearing the Crisis of Totalitarianism

نویسندگان [English]

  • Elmira Arshadi Tehrani 1
  • Mohammad Shokry 2
  • Ali Moradkhani 3
1 Phd candidate, Department of Philosophy, Azad University of Tehran, North Branch
2 Faculty Member of the Department of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Faculty Member of the Department of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The twentieth-century prominent political thinker, Hannah Arendt, has gone through a very different course from his master, Martin Heidegger in presenting her viewpoints on the correlation between political action (praxis) and overcoming totalitarianism. Applying a phenomenological analysis of history, she surveys the human condition from the pre-Socratic era to now in order to illuminate this correlation. No need to mention Heidegger’s influential impact on her critical approach to western metaphysical tradition; however, she emphasizes the disclosure of the actors’ “who” through action and speech in the public sphere, contrary to Heidegger’s disclosure of Dasein as “Aletheia” or the revelation of the truth. To phrase it, Arendt is switching over “being” to “appearance” which is considered action and speech in her thought. Her emphasis on man’s presence and his interaction with the others in the plurality of the public sphere to liberate from the crisis of twentieth-century totalitarianism and alienation stands in contrast to the extravagant egoism and solipsism of Heideggerian Dasein that have been recognized and criticized by Arendt herself. The one which is albeit known as being-in-the-world according to Arendt, but it is considered as inauthentic if being presented in the plurality of Mitsein (being-with), having an “Idle Talk” with them and consequently falling into everydayness. Therefore, Dasein prefers to remain an “ideal self” in isolation and seclusion according to Arendt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vita activa, , disclosure of the "
  • who"
  • , solipsism, Dasein, Aletheia .Totalitarianism