تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22059/jop.2023.355564.1006771

چکیده

مصلح الدین لاری، فیلسوف و تاریخنگار قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی است که زندگی خود را در سه قلمرو صفوی در ایران، گورکانی در هندوستان، و عثمانی سپری کرد. این تجربه زیسته، رهاورد فرهنگی و اجتماعی به همراه داشت که می‌توان پیامدهای آن را در آثار حکیم لاری دنبال کرد. یکی از نگارشهای مهم حکیم لاری اثری است با عنوان أنموذج العلوم که به صورت مستقل دو نسخه از آن در کتابخانه‌های ترکیه شناسایی شده است. افزون بر این، سه نسخه برگرفته از این اثر با عنوان رسالة فی بحث الحرکة در کتابخانه‌های ایران، آلمان و ترکیه نگهداری می‌شود. رهیافت انتقادی حکیم لاری در این اثر به گونه‌ای است که ارزش فلسفی این اثر در روزگار ما نیز از اهمیّت برخوردار است. ارسطو، فارابی، ابن سینا، سهروردی، قوشچی و دوانی در زمره اندیشمندانی هستند که لاری در نگارش خود به بحث و بررسی آراء آنها پرداخته است. لاری در این اثر خود را هماورد با دوانی قرار داده است و کوشیده است در پرتو انتقادها علیه دوانی، نگرش فلسفی خود را بیان کند. در این اثر، بحثهایی چون تعریف حرکت، حرکت به معنی توسّط و قطع، کمال، حیث التفاتی، آن سیّال، حرکت در کمّ و طبیعت جسم بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ḥakīm Muṣliḥ al-Dīn Lārī's Explanation of Avicenna's View on Motion An Analytical Introduction and the Editio Princeps of the Treatise on the Discussion of the Motion

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Esmaeili
Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Ḥakīm Muṣliḥ al-Dīn Lārī (1572) is a philosopher and historian of 10th AH/16th Century AD who spent his life in three historical and geographic territories of the Safavid rulers in Iran, the Gurkans in India, and the Ottomans. This lived experience had cultural and social implications, the consequences of which can be traced in Lari's writings. One of Lārī's important writings is a work entitled the Samples of the Sciences (Unmūdhaj al-ʿulūm), two copies of which have been identified in a complete version in Turkish libraries. In addition, three copies of the excerpt from the same work entitled “on the Discussion of the Motion” (fī bahth al-ḥaraka) are kept in the libraries of Iran, Germany and Turkey. Lārī's critical approach in this work is such that its philosophical value is important even in our time. Aristotle, Fārābī, Avicenna, Suhrawardī, Qūshchī, and Davānī are among the thinkers whose views Lārī discussed in his writing. In this work, Lārī has placed himself on a par with Davānī and has attempted to express his philosophical attitude towards Davānī's criticism. This work explored issues such as the definition of movement, instantaneous movement (ḥaraka tawassuṭiyya) and continuous movement (ḥaraka qaṭ'iyya), perfection, intentionality, flowing now, movement in quantity, and the nature of the body.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muṣliḥ al-Dīn Lārī
 • The Samples of the Sciences (Unmūdhaj al-ʿulūm)
 • Avicenna
 • The Healing (al-shifāʾ)
 • Movement
 • Intentionality
 • Flowing Now

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1401