نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی- گروه فلسفه-تهران- ایران

10.22059/jop.2023.347173.1006734

چکیده

ماده-صورت‌گرایی» یک استراتژی قابل قبول در برابر تقلیل هستی‌شناختی یک کل مرکب به اجزاء مادی است. برخی تببین ماهیت اشیاء مادی در چارچوب ماده-صورت‌گرایی را نسبت به تبیین دوگانه‌انگاری جوهری و ماتریالیستی از اجسام، برتر می‌دانند. نظریۀ ماده-صورت‌گرایی که با ارسطو آغاز شد، مدعی است که ساختار جسم از ترکیب ماده و صورت، حاصل می‌آید. این نظریه در متافیزیک برخی فیلسوفان ادامه یافت، از آن جمله ابن‌سینا و برخی فیلسوفان متافیزیک تحلیلی معاصر به طور خاص کیت فاین. علی الاصول بخش پررنگی از فهم این نظریه متکی است برفهم مباحث مرتبط با صورت که به طور ویژه در این مقاله متمرکز بر آن هستیم. پس از یک سو، نظریه ابن‌سینا و در سوی دیگر نظر تحلیلی معاصر فاین را داریم که هر دو معتقد به ماده-صورت‌گرایی ارسطویی هستند. بر این اساس محور اصلی مقاله آن است که دریابیم، ابن‌سینا به مباحث و مسائل مطرح شده در نظریۀ ارسطوئی ماده-صورت‌گرایی معاصر، چه پاسخی دارد؟ به دیگر سخن، تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم، آیا می‌توان دغدغه‌های متافیزیک تحلیلی در نظریۀ ماده-صورت‌گرایی را در نظریه ابن‌سینا هم جستجو کرد؟ این تلاش متمرکز بر مسئله صورت و به طور خاص پاسخ به چند موضوع دربارۀ آن است؛ 1. ماهیت صورت، 2. اثبات صورت، 3. بررسی امکان ارائه تصویر سلسله مراتبی از ساختار متافیزیکی اشیاء.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considerations about Form in Avicenna's Hylomorphism and Kite Fine's Hylomorphism

نویسنده [English]

  • Hamideh Mokhtari

Allameh Tabatabae'i University. department of philosophy

چکیده [English]

Considerations about form in Avicenna's theory of Hylomorphism using Kite Fine's theory of hylomorphismAbstract"Hylomorphism" is a plausible strategy against the ontological reduction of a composite to material components. It is better to explain the nature of material objects in the framework of Hylomorphism than the substance dualism and materialism. In this theory, the structure of material objects is formed by the composition of matter and and form.

Avicenna and Kite Fine accept this theory. Basically, an important part of understanding this theory relies on understanding the topics related to the form, which we are particularly focused on in this article. The main focus of the article is to find out, what is Avicenna's response to the problems presented in the contemporary Aristotelian hylomorphism theory? In other words, we tried to answer this question, is it possible to look for analytical metaphysical concerns in hylomorphism theory in Avicenna's theory as well? This effort is focused on the form and specifically the answer to several issues about it; it

1. The nature of the form,

2. Proof of form,

3. The possibility of presenting a hierarchical description of the metaphysical structure of objects.Keywords: Form, Hylomorphism, Property, Avicenna, Kite Fine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form
  • Hylomorphism
  • Property
  • Avicenna
  • Kite Fine