دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 1000419، پاییز و زمستان 1386