نویسنده = ����������������� ������������ ��������
نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 79-96

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری


ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 54-83

احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری