تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی
تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی

معصومه بهرام؛ حسین غفاری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 21-38

چکیده
  بعضی از صاحب نظران یورگن هابرماس را برجسته ترینفیلسوف زنده و نظریه پرداز اجتماعی به شمار می آورند. در عین حال دیدگاه های او درمورد نقش دین در حوزه ی عمومی تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله،ضمن ...  بیشتر
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 75-94

چکیده
  سابقه مباحث مابعدالطبیعی را، حداقل بنحو متفرق و ضمنی، میتوان به ماقبل ارسطو رساند، امّا بحث از فلسفه اولی و مابعدالطبیعة بطور رسمی و بعنوان علمی مستقل و متمایز با کتاب مابعدالطبیعة آغاز میشود. در نهضت ...  بیشتر