نویسنده = علیرضا اسمعیل زاده برزی
تعداد مقالات: 3
1. اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-19

علیرضا اسمعیل زاده برزی


2. ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

علیرضا اسمعیل زاده برزی


3. معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری