ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

مصطفی زالی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 57-77

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می‌رود. در تبیین کیفیت هستی‌شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی یکتا ...  بیشتر
پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا
پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا

مصطفی زالی؛ سید حمید طالب زاده

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 51-71

چکیده
  هگل ناشناختنی ماندن شیء فی‌نفسه را در فلسفه کانت معادل با شکاکیت دانسته و علت آن را در روش نقادی جستجو می‌کند. چرا که از نظر او سنجش امکان معرفت پیش از مواجهه با متعلقات معرفت به معنای از پیش مفروض گرفتن ...  بیشتر